nooks and crannies

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Boxes are stacked in every nook and cranny at the factory.
[ترجمه ترگمان]Boxes در هر گوشه و کنار کارخونه روی هم چیده شده اند
[ترجمه گوگل]جعبه ها در هر گوشه و جاده در کارخانه انباشته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I've looked in every nook and cranny but I can't find it.
[ترجمه مجید ابراهیمی] همه سوراخ سنبه ها رو گشتم، ولی نمیتونم پیداش کنم.
|
[ترجمه ترگمان]به هر گوشه و دیوار نگاه کرده ام، اما نمی توانم آن را پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من در هر گوشه و جون نگاه کردم ولی نمیتونم پیداش کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The wind blew into every nook and cranny.
[ترجمه ترگمان]باد در هر گوشه و دیوار شکاف ایجاد می کرد
[ترجمه گوگل]باد منفجر شد و در هر گوشه و جاده قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She always explored every nook and cranny of a business deal.
[ترجمه ترگمان]او همیشه هر گوشه و کنار یک معامله تجاری را جستجو می کرد
[ترجمه گوگل]او همیشه در هر گوشه و کنار یک قرارداد تجاری کاوش کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She has searched every nook and cranny.
[ترجمه ترگمان]اون هر گوشه و دیوار رو جستجو کرده
[ترجمه گوگل]او هر گوشه و جاده را جستجو کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I've searched every nook and cranny but I still can't find the keys.
[ترجمه ترگمان]هر گوشه و دیوار را جستجو کرده ام، اما هنوز نمی توانم کلیدها را پیدا کنم
[ترجمه گوگل]من هر گوشه و جاده را جستجو کرده ام، اما هنوز نمی توانم کلید ها را پیدا کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. We searched every nook and cranny.
[ترجمه ترگمان]ما همه گوشه و شکاف رو گشتیم
[ترجمه گوگل]ما هر گوشه و جاده را جستجو کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Every nook and cranny of the house was stuffed with souvenirs of their trips abroad.
[ترجمه ترگمان]هر گوشه و دیوار خانه پر از خاطراتی بود که از خارج به خارج سفر می کردند
[ترجمه گوگل]هر جایی که خانه بود با سوغاتی از سفرهای خود به خارج از کشور پر شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. There were small plants growing in every nook and cranny of the wall.
[ترجمه ترگمان]گیاهان کوچک در هر گوشه و دیوار دیوار روییده بودند
[ترجمه گوگل]گیاهان کوچک وجود داشت که در هر گوشه و کنار دیوار رشد می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. She knows every nook and cranny of the city, so she's the perfect guide.
[ترجمه ترگمان]او هر گوشه و دیوار شهر را می شناسد، پس او یک راهنمای عالی است
[ترجمه گوگل]او می داند هر گوشه و چپ شهر، پس او راهنمای کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The nooks and crannies have been eliminated, and that is no bad thing for policing the store.
[ترجمه ترگمان]The و شکاف ها حذف شده اند، و این چیز بدی برای اداره کردن فروشگاه نیست
[ترجمه گوگل]جاده ها و جادو ها از بین رفته اند و این چیزی نیست که برای نظارت بر فروشگاه باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Everything moveable was taken out, every nook and cranny probed.
[ترجمه ترگمان]هر آنچه را که از آن خارج می شد، به هر زاویه و شکافی که سوراخ ایجاد می کرد برداشته می شد
[ترجمه گوگل]همه چیز متحرک برداشته شد، هر گوشه و جونز مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Every nook and cranny is full of life, and new crannies are being made.
[ترجمه ترگمان]هر گوشه و دیوار پر از زندگی است و crannies جدیدی ساخته می شوند
[ترجمه گوگل]هر جایی و جادویی پر از زندگی است و جادوهای جدید ساخته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The full survey will ensure every nook and cranny is inspected.
[ترجمه ترگمان]بررسی کامل باعث خواهد شد که هر شکاف و شکاف مورد بازرسی قرار گیرد
[ترجمه گوگل]نظرسنجی کامل اطمینان حاصل خواهد کرد که هر گوشه و جاده بازرسی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. These should be able to find nooks and crannies in which they will be safe.
[ترجمه ترگمان]اینها باید بتوانند nooks و شکاف های پیدا کنند که در آن ها ایمن خواهند بود
[ترجمه گوگل]این باید قادر به پیدا کردن لکه ها و لکه ها باشد که در آن آنها ایمن خواهند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• corners and cracks, hidden places that are hard to find

ارتباط محتوایی

جمله های نمونه1. Boxes are stacked in every nook and cranny at the factory. [ترجمه ترگمان] Boxes در هر گوشه و ...انگلیسی به انگلیسیcorners and cracks, hidden places that are hard to find
معنی nooks and crannies، مفهوم nooks and crannies، تعریف nooks and crannies، معرفی nooks and crannies، nooks and crannies چیست، nooks and crannies یعنی چی، nooks and crannies یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف n، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف n، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف n
کلمه بعدی: nooky
اشتباه تایپی: دخخنس شدی زقشددهثس
آوا: /نوکس اند کرننیس/
عکس nooks and crannies : در گوگل

پیشنهاد کاربران

سوراخ و سنبه
کنار گوشه
گوشه کنار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما