برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1471 100 1

nonsense

/ˈnɑːnsens/ /ˈnɒnsns/

معنی: یاوه، مزخرف، مهمل، حرف پوچ، خارج از منطق، یاوگی
معانی دیگر: چرند، پرت و پلا، کتره، دری وری، جفنگ، چرت و پرت، ترهه (ترهات)، شر و ور، (رفتار) بی ادبانه، گستاخانه، احمقانه، نامعقول، زشت، (واژه یا هجا وغیره) بی معنی، بی چم، (ندا) چرند!، بی معنی !، بی جا!، ابدا!

بررسی کلمه nonsense

اسم ( noun )
(1) تعریف: something, or a collection of things, that is meaningless, illogical, foolish, or absurd.
مترادف: baloney, bosh, bunk, flap-doodle, gibberish, hogwash, hooey, moonshine, rot, rubbish
مشابه: balderdash, bilge, blather, drivel, flummery, humbug, inanity, jabber, mumbo jumbo, piffle, stupidity, twaddle

- The sentence was so ungrammatical that it was nonsense to me at first.
[ترجمه ترگمان] جمله چنان واضح بود که اولش برایم بی‌معنی بود
[ترجمه گوگل] این حکم به طرز ناقصی بود که در ابتدا برای من بی معنی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She sometimes talks nonsense in her sleep.
[ترجمه Delose] او بعضی وقتا درخواب یاوه (مزخرف) میگوید
|
[ترجمه ترگمان] گاهی در خواب چرت می‌زند
[ترجمه گوگل] او گاهی اوقات در خواب او بی معنی می گوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He thinks these abstract paintings are sheer nonsense.
...

واژه nonsense در جمله های نمونه

1. plain nonsense
یاوه گویی محض

2. stark nonsense
چرند به تمام معنی

3. the veriest nonsense
چرند کامل

4. you're talking nonsense
داری چرند می‌گویی.

5. "zoofoori" is a nonsense word
((زوفوری)) یک واژه‌ی بی‌معنی است.

6. i don't want to listen to their nonsense
نمی‌خواهم به یاوه گویی‌های آنها گوش بدهم.

7. Cut short the nonsense and return to one's muttons.
[ترجمه ترگمان]the را قطع کنید و به muttons برگردید
[ترجمه گوگل]برداشتن بی نظمی را قطع کنید و به گوشتخوارها بازگردید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He spouts a load of pretentious nonsense and people are stupid enough to believe him!
[ترجمه ترگمان]او یک مشت چرندیات پر زرق و برق می‌زند و مردم آنقدر احمق هستند که حرفش را باور کنند!
[ترجمه گوگل]او یک بار از مزخرف تظاهر می کند و مردم به اندازه کافی احمق هستند تا او را باور کنند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف nonsense

یاوه (اسم)
nonsense , hooey , froth , babble , balderdash , idle talk , gammon , tattle
مزخرف (اسم)
absurd , nonsense , bullshit , baloney , hooey , flapdoodle , stupidity , bologna , fiddle-faddle
مهمل (اسم)
nonsense , flapdoodle , trash , fiddle-faddle , haver
حرف پوچ (اسم)
nonsense , moonshine
خارج از منطق (اسم)
nonsense
یاوگی (اسم)
nonsense

معنی عبارات مرتبط با nonsense به فارسی

ناچرند،حرف جدی (که چرت و پرت نیست)،بی‌شوخی
مزخرف نگو

معنی کلمه nonsense به انگلیسی

nonsense
• making no sense, senselessness, absurdity; words or actions that have no meaning or importance, foolishness, gibberish, folly
• you use nonsense to refer to words or to combinations of words that do not mean anything.
• if you say that something spoken or written is nonsense, you mean that it is untrue or silly.
• to make nonsense of something means to make it seem ridiculous or pointless.
downright nonsense
• absolute senselessness, complete foolishness
flat nonsense
• complete nonsense, absurdity, ridiculousness
no nonsense
• a no-nonsense person or attitude is firm and efficient.
sheer nonsense
• total stupidity, illogical information
spoke nonsense
• spoke of trivial matters, spoke drivel, babbled
stand no nonsense
• not be able to suffer nonsense, have no patience for trivial matters
stuff and nonsense
• hooey; senseless talk; foolish ideas
talk nonsense
• say silly or stupid things
what nonsense
• what crap!, what silly business!, fiddlesticks!

nonsense را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fati
بیخیال
Niloofar
meaningless
Mohammadreza Akbarian
مزخرف
Samira
چرت و پرت
عاطفه
!Nonsense
داری چرت میگی، چرت نگو
یوسف صابری
حرف مفت
X
Stop your nonsense
حرف اضافه نزن
چرت و پرت نگو
پرت و پلاهاتو تموم کن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nonsense
کلمه : nonsense
املای فارسی : ننسنس
اشتباه تایپی : دخدسثدسث
عکس nonsense : در گوگل

آیا معنی nonsense مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران