برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1533 100 1
شبکه مترجمین ایران

nonrenewable

بررسی کلمه nonrenewable

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not capable of being renewed.

(2) تعریف: of or pertaining to a natural resource that, once it has been used, is not replaceable.

واژه nonrenewable در جمله های نمونه

1. Fossil fuels are non-renewable and rapidly running out.
[ترجمه ترگمان]سوخت‌های فسیلی غیرقابل تجدید هستند و به سرعت در حال اجرا هستند
[ترجمه گوگل]سوخت های فسیلی غیر قابل تجدید و سریع می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In this chapter we shall confine our attention to non-renewable energy sources.
[ترجمه ترگمان]در این فصل ما توجه خود را به منابع انرژی تجدید ناپذیر محدود خواهیم کرد
[ترجمه گوگل]در این فصل ما توجه ما به منابع غیر قابل تجدید انرژی محدود می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All countries are being asked to cut down on their use of non-renewable resources .
[ترجمه التن قاسمپور] از همه کشور ها درخواست می شود که استفاده از منابع غیر قابل تجدید را کم کنند و کاهش دهند|
[ترجمه ترگمان]از همه کشورها خواسته می‌شود تا استفاده از منابع غیر تجدیدپذیر را کاهش دهند
[ترجمه گوگل]از همه کشورها خواسته می شود که از منابع غیر قابل تجدید استفاده کنند ...

معنی کلمه nonrenewable به انگلیسی

nonrenewable
• not renewable

nonrenewable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shahverdy
تجدید ناپذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی nonrenewable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )