برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

no longer

/noʊ ˈlɔŋgər/ /noʊ ˈlɔŋgər/

واژه no longer در جمله های نمونه

1. No longer pipe, no longer dance.
[ترجمه ترگمان]دیگر چپق نمی‌کشید و دیگر نمی‌رقصم
[ترجمه گوگل]دیگر لوله نیست، دیگر رقص نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When she lost her job they could no longer sustain their expensive lifestyle.
[ترجمه علیرضایگانه شناس] وقتی شغلش راازدست داددیگرنمیتونستندزندگی پرهزینه شان راحفظ کنند
|
[ترجمه ترگمان]زمانی که شغلش را از دست داد، دیگر نمی‌توانستند زندگی پر هزینه خود را حفظ کنند
[ترجمه گوگل]وقتی کار خود را از دست داد، دیگر نمیتوانست شیوه گرانش را حفظ کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Your credit card is no longer valid.
[ترجمه ترگمان]کارت اعتباریتون دیگه اعتبار نداره
[ترجمه گوگل]کارت اعتباری شما دیگر معتبر نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They no longer advertise alcoh ...

معنی کلمه no longer به انگلیسی

no longer
• no more, not any more
no longer a virgin
• has had sexual intercourse
no longer than
• not for a period of time that exceeds - ; not exceeding a particular length

no longer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جاسم
ديگر نه، ديگر نيست
محمد علی کریمی
دیگر نه مثل گذشته،دیگر نه همچون گذشته. برای مثال: دیگر همچون گذشته نمی توان......
fh
Not any more
دیگر نه
فرزاد ک پ
in the past but not now:در گذشته اما نه اکنون:
این ساختمان دیگر استفاده نمی شود .This building is no longer used.
She doesn't work here any longer.او دیگر در اینجا کار نمی کند

No longer, not any longer دیگر نه.
We use no longer or not any longer to talk about the end of an action or state. No longer is more formal:
One day I could stand it no longer.
I couldn’t stand it any longer. I walked out and didn’t go back.
No longer often comes in the normal mid position for adverbs (between the subject and main verb, or after the modal verb or first auxiliary verb, or after be as a main verb), especially in more formal styles:
She no longer wears the dull colours of her former life and now dresses in bright, fashionable clothes.
In very formal styles, we can use no longer in front position, with the subject and verb inverted:
No longer does he dream of becoming famous. He knows his life will be very ordinary.
No longer or not any longer are the opposite of still.

We use Not any longer as a response on its own. However, we don’t use No longer as a response on its own:

A:
? Are you still living in London
B:
.Not any longer
شهاب
دیگه (به مفهوم منفی)
i no longer need دیگه لازم ندارم
محدثه فرومدی
دیگر/از این پس... نیست
ابوالفضل رضایی
Youre no longer of our boss
تو بیشتر از این رئیس ما نیستی
دکتر سعیدی
دیگر .....نیست
No longer soft
دیگر نرم نیست
جواد
چیزی که تا یک زمانی اعتبار و کاربرد و وجود داشته ولی از الان به بعد دیگه وضعیت سابق رو نداره
maryam shadabi
دیگرنه
محمدرضا ایوبی صانع
Their ‘intervention’ can no longer be regarded as ‘interference’
مداخله آنها دیگر نمی تواند فضولی تلقی شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی no longer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )