برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1428 100 1

next door to


1- مجاور، درب بعدی، چسبیده به، 2- تقریبا، تقریبا، نزدیک، غریب

بررسی کلمه next door to

عبارت ( phrase )
• : تعریف: in the house closest to.

- We live next door to good friends.
[ترجمه ترگمان] ما در همسایگی ما با دوستان خوب زندگی می‌کنیم
[ترجمه گوگل] ما در کنار دوستان خوبی هستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه next door to در جمله های نمونه

1. He went next door to get his ball back.
[ترجمه ترگمان]به سمت در بعدی رفت تا توپش را پس بگیرد
[ترجمه گوگل]او در کنار درب رفت تا توپ خود را به عقب برگرداند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He lives next door to me.
[ترجمه ترگمان] اون در همسایگی من زندگی می کنه
[ترجمه گوگل]او در کنار من زندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I went next door to the bathroom.
[ترجمه ترگمان] من رفتم خونه بغلی
[ترجمه گوگل]من در کنار حمام رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We live next door to the pub.
[ترجمه ترگمان] ما در همسایگی بغلی زندگی می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما در کنار درب به میخانه زندگی می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Who lives next door to you?
...

معنی کلمه next door to به انگلیسی

next door to
• in the house next to, in the building next to

next door to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهیار
در همسایگی ِ ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی next door to
کلمه : next door to
املای فارسی : نکست دور تو
اشتباه تایپی : دثطف یخخق فخ
عکس next door to : در گوگل

آیا معنی next door to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )