برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1402 100 1

naive

/ˌnɑːˈjiːv/ /naɪˈiːv/

معنی: ساده، ساده لوح، ساده دل، ساده طبع، بی ریا، خام، بی تجربه، ساده و بی تکلف
معانی دیگر: naif ساده و بی تکلف

بررسی کلمه naive

صفت ( adjective )
مشتقات: na�vely (adv.), naively (adv.)
(1) تعریف: simple, natural, and unsophisticated; lacking in suspicion.
مترادف: simple-hearted, unsophisticated, unworldly
متضاد: cagey, canny, savvy, sophisticated, wary, worldly
مشابه: childlike, gullible, ingenuous, innocent, natural, simple, trusting, unaffected, unassuming

- Because children are naive, it is both easy and wrong to take advantage of them.
[ترجمه ترگمان] از آنجا که کودکان ساده‌لوح هستند، استفاده از آن‌ها آسان و نادرست است
[ترجمه گوگل] از آنجا که بچه ها ساده لوحانه هستند، هر دو آسان و غلط می توانند از آنها استفاده کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: lacking or marked by a lack of knowledge, experience, or realistic judgment.
مترادف: callow, green, raw, unsophisticated, unwise
متضاد: calculating, canny, savvy, smart, sophisticated, worldly
مشابه: foolish, immature, simple, unrefined, unworldly, young

- It was naive to think that the war could be won in just a few months.
[ترجمه ترگمان] ساده بود که فکر کند جنگ تنها ظرف چند ماه برنده خواهد شد
[ترجمه گوگل] ساده لوح بود که فکر می کردم جنگ تنها چند ماه طول کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه naive در جمله های نمونه

1. he was naive enough to believe that the emperor was a god
او آنقدر ساده‌لوح بود که باور می‌کرد امپراطور خداست.

2. he was a naive child who gradually learned to dissemble
او کودک ساده لوحی بود که کم‌کم تدلیس آموخت.

3. they termed him naive but he did not care
او را ساده‌دل خواندند ولی او توجهی به این حرف‌ها نداشت.

4. they laughed at him for his naive remarks
به خاطر حرف‌های ساده لوحانه‌اش به او خندیدند.

5. It's naive of you to believe he'll do what he says.
[ترجمه ترگمان]ساده است که تو باور کنی او هر کاری که می‌گوید انجام می‌دهد
[ترجمه گوگل]این ساده لوحانه است که شما باور داشته باشید او آنچه را که می گوید انجام خواهد داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. It's naive to think that teachers are always tolerant.
[ترجمه ترگمان]این ساده لوحانه است که فکر کنیم معلمان همیشه صبور هستند
[ترجمه گوگل]ساده لوحانه فکر می کنم که معلمان همیشه تحمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. It would be naive of us to think that football is only a game.
...

مترادف naive

ساده (صفت)
accustomed , ordinary , normal , simple , easy , plain , naive , modest , bare , open-and-shut , artless , onefold , natural , smooth , unobtrusive , unaffected , customary , dupeable , free-standing , simplex , homely , humbly , inartificial , unassuming , simple-minded , uncomplicated , unforced , unlabored , unlaboured , unpretending
ساده لوح (صفت)
naive , artless , unsophisticated , dewy-eyed , simple-hearted
ساده دل (صفت)
naive , artless , unsophisticated , dewy-eyed , simple-hearted , onefold
ساده طبع (صفت)
naive , artless , unsophisticated , dewy-eyed , simple-hearted , onefold
بی ریا (صفت)
naive , sincere , candid , heartfelt , unaffected , naif , single-hearted , true-hearted
خام (صفت)
rude , simple , naive , rare , green , unripe , crude , naif , raw , unfeasible , half-baked , undone , unequipped , unprepared
بی تجربه (صفت)
naive , immature , green , unskilled , naif , raw , half-baked , unskillful , gun-shy , inexpert , verdant
ساده و بی تکلف (صفت)
naive , naif

معنی کلمه naive به انگلیسی

naive
• lacking worldly wisdom, unsuspecting, gullible; childish, innocent, simple, unsophisticated
• a naive person believes that things are much simpler and less complex than they really are.
• if something such as an offer or plan is naive, it has little chance of success because it does not take into consideration the complexity of a situation.
naive approach
• immature attitude, approach that is overly simplified and lacks sophistication

naive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرجان میری لواسانی
زودباور/ ببو/ صاف و ساده/ کودک وار/هالو
فرزاد
adjective.صفت
(of a person or action) showing a lack of experience, wisdom, or judgement)
(یک شخص یا عمل) کمبود تجربه، حکمت یا قضاوت نشان می دهد.
"the rather naive young man had been totally misled""مرد جوان نسبتا ساده لوح کاملا گمراه شده بود"
امیرحسین
در ایمنی شناسی به معنی بکر
لنفوسیت هایی که با آنتی ژن برخورد نداشته
مهسا امینی
سطحی‌نگر
ماریا مهرجو
ناوارد، بی‌مهارت
ماریا آزاد
ناوارد، بی‌مهارت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی naive
کلمه : naive
املای فارسی : نیو
اشتباه تایپی : دشهرث
عکس naive : در گوگل

آیا معنی naive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )