medium clay

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رس دانه متوسط عنوانی زمین شناسی برای یک ذره رسی با قطر 1024/1 تا 512/1 میلی متر (2-1 میکرون، 9-10 واحد phi) همچنین یک توده سست رسی که حاوی ذراتی بدین اندازه می باشد.

معنی یا پیشنهاد شما