medium 2 shot

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[سینما] دو نفر در یک تصویر متوسط

معنی یا پیشنهاد شما