برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

mysteriously


بطور سری، بطور نهانی، بطور رموز

واژه mysteriously در جمله های نمونه

1. she smiled mysteriously but did not say anything
او لبخند مرموزی زد ولی چیزی نگفت.

2. The lights mysteriously failed, and we stumbled around in complete darkness.
[ترجمه موسی] چراغ ها به طرز اسرار آمیزی از کار افتادند و ما در تاریکی مطلق به همدیگر برخورد کردیم.
|
[ترجمه موسی] چراغ ها به طرز اسرار آمیزی از کار افتادند و ما در تاریکی مطلق به همدیگر برخورد کردیم.
|
[ترجمه ترگمان]نورها به طور اسرارآمیزی شکست خوردند و ما در تاریکی مطلق سکندری خوردیم
[ترجمه گوگل]چراغ های مرموز شکست خورده اند و ما در تاریکی کامل به سر می بریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Foggy mountains are mysteriously attractive.
[ترجمه موسی] کوه های مه آلود به طرز عجیب و غریبی جذاب هستند.
...

معنی کلمه mysteriously به انگلیسی

mysteriously
• in a mysterious manner, with mystery, inexplicably, enigmatically, secretively

mysteriously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

rza 846
به طور اسرار آمیز
🐾 مهدی صباغ
مرموز
مبهم
موسی
mysteriously(adv) =مرموزانه،به طرز مرموزی،به طور اسرار آمیز،به طور سحرآمیزی،به طرز عجیب و غریبی
Definition: به طوری عجیب ، شناخته نشده ، یا قابل درک نباشد

example:
1-"Perhaps, and perhaps not," she said mysteriously.
او مرموز گفت: "شاید ، و شاید هم نه."
2- Mysteriously, the light came on, although no one was near the switch.
به طرز اسرارآمیزی، نور روشن شد ، گرچه کسی نزدیک سوئیچ برق نبود.
3- The woman had mysteriously vanished.
زن به طرز به طور سحرآمیزی ناپدید شده بود.
4-Famous scientists across the globe begin to vanish mysteriously.
دانشمندان مشهور در سراسر جهان به طرز مرموزی ناپدید می شوند.
5-Foggy mountains are mysteriously attractive.
کوه های مه آلود به طرز عجیب و غریبی جذاب هستند.
پروین
به طرز عجیبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی mysteriously

کلمه : mysteriously
املای فارسی : میستریوسلی
اشتباه تایپی : ئغسفثقهخعسمغ
عکس mysteriously : در گوگل

آیا معنی mysteriously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )