برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1715 100 1
شبکه مترجمین ایران

multilingual

/ˌməltiˈlɪŋwəl/ /ˌmʌltiˈlɪŋɡwəl/

وابسته به چند زبان، به چند زبان، چند زبانه، چندزبانی a multilingual dictionary واژنامه‌ی چند زبانی

واژه multilingual در جمله های نمونه

1. a multilingual dictionary
واژنامه‌ی چند زبانی

2. In fact, well-educated, multilingual women from many different countries worked as international stewardesses.
[ترجمه محمد حسن اسایش] درواقع زنان تحصیل کرده مسلط به چندزبانه مختلف از کشورهای مختلف به عنوان مهمانداران وخدمه هواپیماهای بین المللی مشغول خدمت بودند
|
[ترجمه ترگمان]در واقع زنان مرفه، چندزبانه از بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان stewardesses بین‌المللی کار می‌کردند
[ترجمه گوگل]در واقع، زنان تحصیل کرده، چند زبانه ای از کشورهای مختلف، به عنوان خدمه های بین المللی کار می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There is growing interest in multilingual thesauri for application in international information retrieval networks.
[ترجمه ترگمان]علاقه رو به رشد لغات چند زبانه برای کاربرد در شبکه‌های بازیابی اطلاعات بین‌المللی وجود دارد
[ترجمه گوگل]علاقه مندان به اصطلاحنامه های چند زبانه برای استفاده در شبکه های بازیابی اطلاعات بین المللی بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه multilingual به انگلیسی

multilingual
• fluent in several languages
• something that is multilingual is written or said in several different languages.
• someone who is multilingual is able to speak more than two languages very well.

multilingual را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Babak ghavami
چند زبان ها
Fatrme
A prson know several languages
میلاد
چند زبانه
یوسف نادری
کسی که چند زبان بلد است، می‌تواند صحبت کند یا می‌تواند بنویسد. مترادف آن، کلمه polyglot (پالیگلات) است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی multilingual

کلمه : multilingual
املای فارسی : مولتیلینگوال
اشتباه تایپی : ئعمفهمهدلعشم
عکس multilingual : در گوگل

آیا معنی multilingual مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )