برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1405 100 1

mighty

/ˈmaɪti/ /ˈmaɪti/

معنی: توانا، بزرگ، قوی، نیرومند، مقتدر، زورمند
معانی دیگر: پرتوان، پرزور، قدرتمند، توانمند، توانگر، سهمگین، سترگ، بسیار محکم، شدید، تهمتن، (عامیانه) بسیار، خیلی، زیاد، یک دنیا

واژه mighty در جمله های نمونه

1. a mighty drinker
مشروب خور قهار

2. a mighty wind
باد بسیار شدید

3. germany's mighty army smashed through poland
ارتش نیرومند آلمان لهستان را درهم کوبید.

4. the mighty amazon river
رودخانه‌ی عظیم آمازون

5. i am mighty happy to have met you!
یک دنیا از ملاقات شما خوشنودم‌!

6. i am mighty proud of you!
خیلی به تو مباهات می‌کنم‌!

7. high and mighty
(عامیانه) مغرور،گردن فراز

8. the tiger is a mighty hunter
پلنگ شکارچی پرتوانی است.

9. he overthrew the enemy with one mighty blow
دشمن را با یک ضربه‌ی سهمگین فرو افکند.

10. he was more interested in serving the mighty than the poor
او بیشتر علاقمند بود که به توانگران کمک کند تا به مسکینان

11. Through the fields flows the mighty River Po.
[ترجمه ترگمان]رودخانه پرتوان، رود پو، از میان کشتزارها می‌گذرد
[ترجمه گوگل]از طریق زمینه جریان رودخانه پوی قدرتمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف mighty

توانا (صفت)
able , mighty , capable , puissant , authoritative
بزرگ (صفت)
mighty , senior , large , gross , great , numerous , extra , head , adult , major , big , dignified , grand , voluminous , extensive , massive , enormous , grave , majestic , bulky , eminent , lofty , egregious , immane , jumbo , king-size , sizable , sizeable , walloping
قوی (صفت)
mighty , hard , solid , valid , drastic , keen , strong , fierce , heavy , formidable , stark , bouncing , brawny , stalwart , boisterous , forcible , powerful , potent , intense , violent , buxom , vigorous , hefty , stocky , forceful , lusty , high-powered , high-pressure , irresistible , stoutish , towering , two-handed , walloping
نیرومند (صفت)
mighty , puissant , main , solid , strong , orotund , formidable , stout , rugged , brawny , nervy , powerful , potent , valiant , vigorous , hale , prolific , red-blooded , robustious , sinewy , sthenic
مقتدر (صفت)
mighty , handy , strong , light-handed , powerful , knacky
زورمند (صفت)
mighty , vigorous

معنی عبارات مرتبط با mighty به فارسی

(عامیانه) مغرور، گردن فراز

معنی کلمه mighty به انگلیسی

mighty
• strong; powerful; great
• very much (informal)
• mighty means very large or powerful; a literary use.
• in american english, mighty is also used in front of adjectives in order to emphasize them.
mighty force
• great strength, strong power
mighty rock of my salvation
• opening line of a jewish hymn sung during the holiday of hanukkah
high and mighty
• arrogant, boastful
• if you say that someone's behaviour is high and mighty, you mean that they think they are very important and are confident that their opinions are right; used showing disapproval.

mighty را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

melina
Very large, powerful or impressive
متین خدایی
نیرومند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی mighty
کلمه : mighty
املای فارسی : مولایی
اشتباه تایپی : ئهلافغ
عکس mighty : در گوگل

آیا معنی mighty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )