برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1404 100 1

merely

/ˈmɪrli/ /ˈmɪəli/

معنی: تنها، فقط، محضا
معانی دیگر: همین بس، صرفا، و بس، همینقدر

واژه merely در جمله های نمونه

1. merely two dollars
تنها دو دلار

2. do, don't merely talk!
تنها حرف را نزن - عمل کن‌!

3. i was merely five minutes late
فقط پنج دقیقه تاخیر داشتم.

4. i was merely looking!
من فقط داشتم نگاه می‌کردم‌!

5. some painters merely splash paint on the canvas
برخی نقاشان فقط رنگ را بر کرباس می‌پاشند.

6. they are merely trying to conserve their class privilages
آنها فقط می‌کوشند امتیازات طبقاتی خود را حفظ کنند.

7. history is not merely a sum of events
تاریخ تنها مجموعه‌ای از رویدادها نیست.

8. armies are no longer merely earthbound
ارتش‌ها دیگر فقط زمینی نیستند.

9. instead of deciding she merely dithers
به جای تصمیم گیری او فقط عصبی و مردد می‌شود.

10. no success in life merely happens
هیچ موفقیتی در زندگی بی‌دلیل روی نمی‌دهد.

11. The meeting was merely an exercise in damage limitation.
[ترجمه ترگمان]این جلسه صرفا تمرینی برای محدودسازی آسیب بود
[ترجمه گوگل]این جلسه صرفا تمرین در محدودیت خسارت بود
[ترجمه شما] ...

مترادف merely

تنها (قید)
just , merely , exclusively , singly
فقط (قید)
just , alone , only , merely , but , solely
محضا (قید)
only , merely , solely , purely

معنی merely در دیکشنری تخصصی

merely
[ریاضیات] فقط، صرفا

معنی کلمه merely به انگلیسی

merely
• only, just, simply, purely
• you use merely to emphasize that something is only what you say and not better, bigger, more important, or more exciting.
• you use not merely before the less important of two statements, as a way of emphasizing the more important statement.
merely a procedural matter
• only a formality, just part of the official routine
merely an assumption
• nothing more than an assumption, simply a supposition

merely را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد
Just, Only

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی merely
کلمه : merely
املای فارسی : مرلی
اشتباه تایپی : ئثقثمغ
عکس merely : در گوگل

آیا معنی merely مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )