برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

make no bones about


بی چون و چرا کردن، بی شک و تردید انجام دادن، ابا نداشتن

بررسی کلمه make no bones about

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to speak of in a direct and open manner; be frank about.

واژه make no bones about در جمله های نمونه

1. Some of them make no bones about their political views.
[ترجمه وحید مهدیخانی] برخی از آنها هیچ ابایی از بیان دیدگاه سیاسی شان ندارند
|
[ترجمه ترگمان]برخی از آن‌ها هیچ استخوان در مورد دیدگاه‌های سیاسی خود ندارند
[ترجمه گوگل]برخی از آنها در مورد نظرات سیاسی خود هیچ استخوان ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The victim made no bones about telling the public the truth.
[ترجمه وحید مهدیخانی] قربانی هیچ ابایی از بیان حقیقت در ملاء عام نداشت
|
[ترجمه ترگمان]قربانی هیچ استخوانی برای گفتن حقیقت نداشت
[ترجمه گوگل]قربانی در مورد اینکه حقیقت را به مردم بگوید، هیچ استخوانی نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She made no bones about telling her husband she wanted a divorce.
...

معنی عبارات مرتبط با make no bones about به فارسی

معنی کلمه make no bones about به انگلیسی

make no bones about
• speak one's mind, speak frankly
make no bones about it
• speak one's mind, speak frankly; be blunt and frank about something

make no bones about را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی make no bones about

کلمه : make no bones about
املای فارسی : میک نو بنس اباوت
اشتباه تایپی : ئشنث دخ ذخدثس شذخعف
عکس make no bones about : در گوگل

آیا معنی make no bones about مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )