برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

made to order


سفارشی، طبق دستور قبلی، فرمایشی

بررسی کلمه made to order

صفت ( adjective )
(1) تعریف: made specially for a particular person; custom-made.
مشابه: custom

- a made-to-order suit
[ترجمه ترگمان] یک کت با سفارش سفارشی
[ترجمه گوگل] کت و شلوار ساخته شده به منظور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: exceptionally fitting, suitable, useful, or desirable.

- a made-to-order job
[ترجمه ترگمان] یک کار سفارشی برای سفارش
[ترجمه گوگل] کار ساخته شده به منظور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه made to order در جمله های نمونه

1. Each mirror is made to order and can be designed to almost any shape or size.
[ترجمه ترگمان]هر آینه برای نظم ساخته می‌شود و می‌تواند برای تقریبا هر شکلی یا اندازه طراحی شود
[ترجمه گوگل]هر آینه به سفارش ساخته شده است و می تواند به تقریبا هر شکل یا اندازه طراحی شده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He had the shoes made to order.
[ترجمه ترگمان]کفش‌هایش را مرتب کرده بود
[ترجمه گوگل]او کفش های ساخته شده را سفارش داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Black's clothes were all made to order.
[ترجمه ترگمان]لباس‌های سیاه برای سفارش ساخته شده‌بودند
[ترجمه گوگل]لباس های سیاه به سفارش گذاشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He was made to order for Bethune, who now invoked his famous dictum with a vengeance.
[ترجمه ترگمان]به این دلیل بود که به بتون دستور داده بود بتون که این دستور مشهور را با انتقامی از او گرفته بود
[ترجمه گوگل]او برای سفارش Bethune ساخته شده است، که اکنون به انتقاد معروف خود معروف است ...

made to order را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریا زین العابدین
مناسب، به اندازه.
امین جهانگرد
شفارشی(ساخته شده بر اساس سفارش یک مشتری خاص)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی made to order
کلمه : made to order
املای فارسی : ماده تو اردر
اشتباه تایپی : ئشیث فخ خقیثق
عکس made to order : در گوگل

آیا معنی made to order مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )