lap it up

پیشنهاد کاربران

گول زدن. چیزی را به کسی گفتن که می خواهد آن طور باشد.
با شور و شوق پاسخ دادن به چیزی / پذیرش مشتاقانه ی آن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما