lap it up

پیشنهاد کاربران

با شور و شوق پاسخ دادن به چیزی / پذیرش مشتاقانه ی آن
گول زدن. چیزی را به کسی گفتن که می خواهد آن طور باشد.

بپرس