برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1465 100 1

loner

/ˈloʊnər/ /ˈləʊnə/

(عامیانه) دوستدار تنهایی، آدم تجرد طلب، گوشه گیر، نامعاشرتی

بررسی کلمه loner

اسم ( noun )
• : تعریف: one who stays alone much of the time, esp. by choice or inclination.
مشابه: recluse

- People who knew him in college said he was a loner who rarely left his room except to go to class.
[ترجمه ترگمان] کسانی که او را در دانشگاه می‌شناختند می‌گفتند او تنها کسی است که به ندرت اتاقش را ترک می‌کند، مگر اینکه به کلاس برود
[ترجمه گوگل] افرادی که او را در دانشکده دانستند، گفتند که او تنها کسی است که به ندرت اتاقش را ترک می کند تا به کلاس برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه loner در جمله های نمونه

1. He was a paradox—a loner who loved to chat to strangers.
[ترجمه ترگمان]او یک پارادوکس بود - تنها کسی که دوست داشت با غریبه‌ها صحبت کند
[ترجمه گوگل]او یک پارادوکس بود - یک تنهایی که دوست داشت به غریبه ها چت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He was a loner by nature and by inclination.
[ترجمه ترگمان]او ذاتا مرد تنهایی بود و طبیعتا هم میلی به این کار نداشت
[ترجمه گوگل]او از نظر طبیعت و تمایل به تنهایی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In school I was a loner. I went my own way.
[ترجمه ترگمان] تو مدرسه من یه تنهاتر بودم من راه خود را پیش گرفتم
[ترجمه گوگل]در مدرسه من یکنفر بودم من خودم رفتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Ken's always been a bit of a loner.
[ترجمه ترگمان] کن همیشه یه کم تنهاست
[ترجمه گوگل]کن همیشه کمی عصبانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با loner به فارسی

تک رو بودن

معنی کلمه loner به انگلیسی

loner
• person who prefers to be alone, person who does not seek out the company of others
• a loner is a person who likes being alone.

loner را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید پارساپور
انزوا طلب ، گریزان از جمع ، گوشه گیر ، نجوش ، غیر اجتماعی ، تکرو
خلیل
منزوی
Figure
خلوت گزین،
a person that prefers not to associate with others.
"my interest in birdwatching had made me a bit of a loner

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی loner
کلمه : loner
املای فارسی : لنر
اشتباه تایپی : مخدثق
عکس loner : در گوگل

آیا معنی loner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران