برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1649 100 1
شبکه مترجمین ایران

life style

واژه life style در جمله های نمونه

1. They will share a similar life style which to some degree will distinguish them from members of other social strata.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها سبک زندگی مشابهی را به اشتراک خواهند گذاشت که تا حدی آن‌ها را از اعضای طبقات اجتماعی متمایز می‌سازد
[ترجمه گوگل]آنها سبک زندگی مشابهی را به اشتراک می گذارند که تا حدی آنها را از اعضای سایر گروه های اجتماعی تشخیص می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Aspects of his work, his life style, are disagreeable to him in the extreme.
[ترجمه ترگمان]Aspects از کارش، سبک زندگی، برای او نامطبوع است
[ترجمه گوگل]جنبه های کار او، شیوه زندگی او، در افراطی او را ناراحت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Intrigued by their free and easy life style, the Parker's find their long held values being easily manipulated.
[ترجمه ترگمان]با توجه به سبک زندگی آزاد و ساده آن‌ها، پارکر متوجه می‌شود که ارزش‌های بلند مدت خود را به راحتی دستکاری می‌کنند
[ترجمه گوگل]پارکر با شیوه زندگی آزاد و آسان خود، با ارزش خود را به راحتی دستکاری می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In each case the life style and ...

معنی کلمه life style به انگلیسی

life style
• manner of living, style of life that one leads
religious life style
• way of life in which one strictly follows religious laws
secular life style
• lifestyle that is not religious, lifestyle that does not include following religious laws

life style را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
روش زندگی
N
_♡نوع فعالیت هایی که در طول زندگی انجام میشه
asdfghjk
سبک زندگی
یاسی
شیوه زندگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی life style مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )