برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

leading question

/ˈliːdɪŋˈkwestʃən/ /ˈliːdɪŋˈkwestʃən/

پرسشی که طوری طرح شده که حاوی جواب نیز هست، سئوال تلقینی، پرسش پاسخ آگین

بررسی کلمه leading question

اسم ( noun )
• : تعریف: a question worded in such a way as to suggest the correct or desired answer.

واژه leading question در جمله های نمونه

1. For example, a leading question may take the respondent outside the bounds of the context of everyday life.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، یک پرسش مهم ممکن است پاسخ‌دهنده را در خارج از محدوده زندگی روزمره بپذیرد
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، سوال اصلی ممکن است پاسخ دهنده را در خارج از محدوده زندگی روزمره قرار دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All right, I won't ask leading questions.
[ترجمه ترگمان]خیلی خب، من سوالی نمی‌پرسم
[ترجمه گوگل]درست است که من سؤال های پیشنهادی را نمی خواهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Never did she ask leading questions or provide suggestions.
[ترجمه ترگمان]او هرگز از سوالات مهم سوال نکرد و یا پیشنهادها را ارائه نکرد
[ترجمه گوگل]او هرگز سؤالهای پیشنهادی یا پیشنهادات ارائه نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It makes me worry, all those leading questions with hidden assumptions that detectives like to ask suspects.
[ترجمه ترگمان]این مساله مرا نگران می‌کند، تمام آن سوالات مهم را با فرضیا ...

معنی leading question در دیکشنری تخصصی

leading question
[حقوق] سؤال القاء کننده (از شاهد)

معنی کلمه leading question به انگلیسی

leading question
• question designed to influence the answer of a witness
• a leading question is a question that is asked in such a way that it seems that a particular answer is expected; used showing disapproval.

leading question را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
سؤال القاء کننده (از شاهد) ، سوال تلقینی ، پرسش راهنمایی کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی leading question
کلمه : leading question
املای فارسی : لیدینگ کوئسشن
اشتباه تایپی : مثشیهدل ضعثسفهخد
عکس leading question : در گوگل

آیا معنی leading question مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )