برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1691 100 1
شبکه مترجمین ایران

Lull

/ˈləl/ /lʌl/

معنی: ارامش، سکون، ارامی، ساکت شدن، لالایی خواندن، ارام کردن، فرو نشاندن
معانی دیگر: (با لالایی خواندن یا جنباندن) آرام کردن، ساکت کردن، تسکین دادن، خواباندن، (با حرف یا عمل آرام بخش یا شیره مالی) انجام دادن، آرامش (کم بودن فعالیت یاسرو صدا)، فروکش کردن

بررسی کلمه Lull

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: lulls, lulling, lulled
(1) تعریف: to calm, soothe, or cause to sleep, as by sounds, movements, or the like.
مترادف: calm
متضاد: agitate, arouse, stir, waken
مشابه: allay, cradle, gentle, lullaby, pacify, relax, rock, soothe, tranquilize

(2) تعریف: to cause (someone) to relax his or her ordinary alertness, so as to make vulnerable to deception.
مترادف: beguile
مشابه: allay, delude, mislead, mollify, pacify, placate, propitiate, tranquilize
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to become quiet or calm, as wind or a storm at sea.
مترادف: abate, calm down, let up, quiet down
مشابه: calm, die down, hush, intermit, subside
اسم ( noun )
مشتقات: lullingly (adv.)
• : تعریف: a period of comparative quietness or calm.
مترادف: letup, respite
متضاد: stir, upsurge
مشابه: abeyance, break, calm, cessation, hush, intermission, quiet, slack, stillness

- a lull in the fighting
[ترجمه ترگمان] سکوتی که در جنگ پدید آمده بود،
[ترجمه گوگل] آرام در جنگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Lull در جمله های نمونه

1. a lull before the storm
آرامش پیش از توفان

2. a lull in the rain
وقفه در باران

3. to lull one's fears
ترس خود را فرونشاندن

4. to lull to sleep
با لالایی خواب کردن

5. a business lull
کسادی در کسب و کار

6. There was a lull in political violence after the election of the current president.
[ترجمه ترگمان]پس از انتخابات ریاست‌جمهوری فعلی، وقفه‌ای در خشونت‌های سیاسی حاصل شد
[ترجمه گوگل]پس از انتخاب رییس جمهور فعلی، خشونت سیاسی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There has been a lull in the fighting.
[ترجمه ترگمان]در جنگ وقفه‌ای رخ داده‌است
[ترجمه گوگل]در مبارزه آرام بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. His purpose is to lull us into a false sense of security.
[ترجمه ترگمان]هدف او این است که ما را به یک حس کاذب امنیت تبدیل کند
[ترجمه گوگل]هدف او این است که ما را به یک احساس غلط از امنیت بکشاند ...

مترادف Lull

ارامش (اسم)
composure , peace , calm , quiet , solace , calmness , silence , pacification , equilibrium , repose , lull , quietness , tranquility , serenity , placidity , quietude , taciturnity
سکون (اسم)
calm , quiet , inertia , slack , quiescence , repose , lull , quietness , inactivity , quiescency , immovability , quietude
ارامی (اسم)
equanimity , lull , self-possession
ساکت شدن (فعل)
stanch , lull , pipe down , shut up
لالایی خواندن (فعل)
lull , lullaby
ارام کردن (فعل)
assuage , acquiesce , conciliate , calm , appease , soothe , quiet , gentle , still , cool , allay , alleviate , solace , silence , pacify , smooth , becalm , lull , mollify , placate , quieten
فرو نشاندن (فعل)
curb , suppress , calm , appease , stanch , pacify , quell , quench , tranquilize , stifle , extinguish , distinguish , slack , lull , soften , oppress , mollify , repress

معنی Lull در دیکشنری تخصصی

[آب و خاک] افت باد

معنی کلمه Lull به انگلیسی

lull
• temporary interval of calm (often during a storm, noisy activity, etc.)
• appease, calm, pacify, soothe; cause to fall asleep; cause to feel a false sense of security; become quiet, subside
• a lull is a period of quiet or of little activity.
• if you are lulled into feeling calm or safe, someone or something makes you feel calm or safe, especially as a deliberate plan to attack or cheat you.
lull a baby to sleep
• help a baby fall asleep (by singing, caressing, etc.)
lull pain
• relieve pain, soothe aches

Lull را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منصور بنانی
وقفه، تعلیق
سروش
راحت کردن
Don't lull yourself into false sense of security
خودت رو با حس اشتباه از امنیت راحت نکن
محمدرضا خسروی
کسادی
Figure
معمولا بار معنایی منفی دارد:

- القاء حس امنیت کردن (با فریب)
- ساکت/آرام/آسوده خیال کردن (با حیله و اغواگری)
- To silence
- To relax
- To sooth
- To calm
- To qquieten

Lulling gives you a sense of false security which means you get an illusion of safety and confidence while in fact you aren't safe and the situation poses a risk

• This bland phrase was skillfully written to lull
.the public into a mood of trust and compliance
Monire
فریب خود با امنیت کذایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی lull

کلمه : lull
املای فارسی : لولل
اشتباه تایپی : معمم
عکس lull : در گوگل

آیا معنی Lull مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )