برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1473 100 1

Limber

/ˈlɪmbər/ /ˈlɪmbə/

معنی: نرم، تاشو، خم شو، خمیده، مطیع، خمیده کردن، خم کردن، تا کردن، تمرین نرمش کردن
معانی دیگر: قابل انعطاف، خم پذیر، خمش پذیر، خم شدنی، دارای بدن نرمش دار، پرنرمش، (معمولا با: up) تمرین و ورزش کردن، (توپخانه)، عراده ی دو چرخی (که توپ را به آن می بندند)، پیش قطار، سربزیر

بررسی کلمه Limber

صفت ( adjective )
(1) تعریف: bending or flexing easily; pliant.
مترادف: flexible, pliable, pliant, supple
متضاد: stiff
مشابه: bendable, ductile, elastic, lissome, lithe, plastic, resilient

- a limber rod
[ترجمه ترگمان] یه ترکه نازک
[ترجمه گوگل] میله ی لیبرتی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: having flexible joints and muscles; supple.
مترادف: lissome, supple
متضاد: stiff
مشابه: double-jointed, flexible, lithe, resilient

- a young, limber body
[ترجمه ترگمان] یه بدن گرم و نرم
[ترجمه گوگل] بدن جوان و مرطوب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: limbers, limbering, limbered
• : تعریف: to cause the body, joints, or muscles to bend or stretch easily, as by exercises (usu. fol. by up).
مترادف: loosen, warm up
مشابه: exercise, relax, stretch

- Dancers limber up before dancing.
[ ...

واژه Limber در جمله های نمونه

1. to limber the fingers
انگشتان خود را نرمش دادن

2. a ballet dancer's limber body
بدن نرم رقاص باله

3. a gold necklace as limber as a ribbon
گردن‌بند طلا به نرمی روبان

4. You should limber up your wits before the test.
[ترجمه ترگمان]تو باید قبل از امتحان limber رو کم کنی
[ترجمه گوگل]قبل از آزمون باید عقل خود را خنثی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The substitutes are beginning to limber up on the sidelines.
[ترجمه ترگمان]در حاشیه، جایگزین‌ها شروع به نرمش و کار می‌کنند
[ترجمه گوگل]جایگزین ها در حال ناپدید شدن هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The colonel ordered the soldiers to limber up.
[ترجمه ترگمان]سرهنگ به سربازان دستور داد که کار کنند
[ترجمه گوگل]سرهنگ به سربازان دستور داد تا از هم پاشیده شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. I always do a few ea ...

مترادف Limber

نرم (صفت)
slick , fine , effeminate , supple , suave , sleek , mellow , soft , tractable , downy , limp , floppy , smooth , limber , spongy , pliant , flexible , lubricious , flexuous , cottony , fluffy , tractile , treatable , plastic , glace , flabby , plumy , lissom , lissome , lithesome , lithe , flexural , sequacious , levigated , silky , irrefrangible , lambent , sericeous , silken
تاشو (صفت)
limber , pliant , flexible , foldaway , lissom , lissome , lithesome
خم شو (صفت)
limber , pliant , flexible , pliable , lithe
خمیده (صفت)
bowed , bent , limber , geniculate , limped , slouchy , embowed , humpy
مطیع (صفت)
subordinate , subject , conformable , docile , obedient , submissive , limber , biddable , dutiful , duteous
خمیده کردن (فعل)
limber , camber , incurvate
خم کردن (فعل)
bow , incline , bend , curve , crank , leant , crook , flex , wry , limber , inflect , hunch , twist
تا کردن (فعل)
fold , limber
تمرین نرمش کردن (فعل)
limber

معنی کلمه Limber به انگلیسی

limber
• two-wheeled vehicle used to tow a field gun or caisson
• make flexible; attach a field gun or caisson to a limber
• flexible, pliant; agile, supple

• if you limber up, you prepare for a sport by doing exercises.

Limber را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر سبحان اسماعیلی
نرمش کردن و گرم کردن قبل از ورزش
امیر لزگی
انعطاف پذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی limber
کلمه : limber
املای فارسی : لیمبر
اشتباه تایپی : مهئذثق
عکس limber : در گوگل

آیا معنی Limber مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران