برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1400 100 1

Labour

/ˈleɪˌbɑːwr/ /ˈleɪbə/

معنی: حزب کارگر، درد زایمان، زحمت کشیدن
معانی دیگر: (انگلیس) رجوع شود به: labor، labor کار، رنج، زحمت، کوشش، عمله، تقلاکردن، کوشش کردن

بررسی کلمه Labour

اسم و ( noun, verb )
• : تعریف: a spelling of

واژه Labour در جمله های نمونه

1. he officially endorsed the labour party candidate
او پشتیبانی خود را از نامزد حزب کارگر رسما اعلام کرد.

2. his endorsement of the labour party candidate was unexpected
اعلام پشتیبانی او از نامزد حزب کارگر غیر منتظره بود.

3. Labour to keep alive in your breast that spark of celestial fire, called conscience.
[ترجمه ترگمان]کارگر برای زنده نگه داشتن در سینه، آن جرقه آتش آسمانی را، که وجدان نامیده می‌شود، زنده نگاه می‌دارد
[ترجمه گوگل]کار شما در پستان شما زنده است، که جرقه آتش سوزی است، به نام وجدان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cheerfulness and goodwill make labour light.
[ترجمه ترگمان]حسن‌نیت و حسن‌نیت در کار کارگر است
[ترجمه گوگل]شادابی و حسن نیت باعث می شود که نور کار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Labour is light where love doth pay.
[ترجمه ترگمان]حزب کارگر نوری است که در آن عشق doth می‌کند
[ترجمه گوگل]کار سبکی است که عشق آن را پرداخت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Labour

حزب کارگر (اسم)
labor , labour
درد زایمان (اسم)
labor , travail , labour
زحمت کشیدن (فعل)
work , labor , toil , peg , plod , labour

معنی عبارات مرتبط با Labour به فارسی

کار کم کن رنجگاه
کارروزمزد
کارهای سخت، اعمال شاقه
امضای دستی
زاییمان پیش از موعد طبیعی
بیگار
کارهایی که استادی ویژه نخواهد، کارگرانی که کارشان استادای نخواهد

معنی Labour در دیکشنری تخصصی

[صنعت] نیروی انسانی
[نساجی] نیروی کار
[عمران و معماری] کارگر معمولی
[حسابداری] کار غیر مستقیم
[حسابداری] تسهیم سربار براساس نرخ سربار برای ساعت کار مستقیم
[حسابداری] اجرت کار

معنی کلمه Labour به انگلیسی

labour
• labor party, political party (alternate spelling for labor)
• work, toil; craft; entire body of workers; status of workers; work force; contractions of childbirth; childbirth (alternate spelling for labor)
• work, toil; bother, take pains; become weary, become tired; make an effort; move heavily; be delayed; make weary, make tired
• you can use labour to refer to the labour party.
• labour is very hard work.
• if you labour at something, you do it with difficulty.
• labour is used to refer to the people who work in a country or industry.
• labour is also the work done by a group of workers.
• if you labour under a misapprehension or delusion, you continue to believe something which is not true.
• if you labour a point or an argument, you talk about it in great and unnecessary detail.
• labour is also the last stage of pregnancy, in which a woman gives birth to a baby.
labour day
• public annual holiday in honor of working people and of labor held on the first monday in september in canada and the united stated; public annual holiday in honor of working people held in certain countries on may 1st
labour force
• the labour force consists of all the people in a particular country who are able to work.
• the labour force can also refer to all the people who work for a particular company.
labour intensive
• industries or techniques that are labour-intensive need or use a lot of workers.
labour market
• the labour market consists of all the people who want work at a particular time, or the demand for work, especially in relation to the amount of work available; a technical term in economics.
labour party
• the labour party is the main left-of-centre part ...

Labour را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهنگ
تکاپو
Mahsa
اداره‌ی کار
مثلlabour officials مامورین اداره‌ی کار
امیررضا
کبکی
میثم علیزاده
1. کارگر، کارگری
2. زایمان
In labour یعنی شخص در فرایند زایمان هستش و در حال به دنیا آوردن نوزاد
محدثه فرومدی
labour under sth=دست و پنجه نرم کردن با
محدثه فرومدی
برای معانی بیشتر مدخل labor را ببینید
ج قاسمی
نیروی کار
حمیده
Labour contract : قرارداد کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی labour
کلمه : labour
املای فارسی : لبور
اشتباه تایپی : مشذخعق
عکس labour : در گوگل

آیا معنی Labour مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )