l

/ˈel//el/

معنی: دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی
معانی دیگر: (معماری) ضمیمه ی ساختمان که آن را به شکل "l" در می آورد، (اعداد رومی) پنجاه، پیشوند: (شیمی) دارای اتم هایی که به طور نامرتب در اطراف یک اتم کربن قرار دارند، مخفف:، زمین، عرض جغرافیایی، بزرگ، حقوق، برگ، چپ، درازا، خط، لیره، لیتر، (برق) رسانایی، (فیزیک) گرمای نهان، طول جغرافیایی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "Lake," a large, standing body of fresh or salt water that is surrounded on all sides by land (used in a proper name).
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "length," extent of linear distance.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "left."
اسم ( noun )
• : تعریف: in Roman numeral notation, 50.
صفت و ( adjective, abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "large," of greater size, amount, scope, or proportion than the average; not small.

جمله های نمونه

1. l have always been level with you
من همیشه با تو روراست بوده ام.

2. l listened but couldn't hear him well
گوش فرا دادم ولی نتوانستم صدای او را خوب بشنوم.

3. This is an enormous field of which l can here touch only the fringe.
[ترجمه ترگمان]اینجا مزرعه بزرگی است که من می توانم در حاشیه آن به حاشیه آن دست بزنم
[ترجمه گوگل]این یک میدان عظیم است که در اینجا می توان تنها لبه های آن را لمس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When I do a good workout, l feel fine.
[ترجمه ترگمان]وقتی ورزش خوبی انجام می دهم، حالم خوب است
[ترجمه گوگل]وقتی تمرین خوب انجام می دهم، احساس خوبی دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. l love you to the moon and back.
[ترجمه ترگمان] من تو رو تا ماه و عقب دوست دارم
[ترجمه گوگل]من دوستت دارم به ماه و پشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. In American spelling "travelled" only has one "l".
[ترجمه ترگمان]در هجی کردن آمریکایی \"سفر\" تنها یک \"l\" دارد
[ترجمه گوگل]در املای آمریکایی 'سفر کرد' تنها 'ال' دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Whenever you hear a man speak of his love for his country, it is a sign that he expects to be paid for it. ——H. L.
[ترجمه ترگمان]هر وقت مردی از عشق خود به کشورش حرف می زند، این نشانه آن است که او انتظار دارد بهای آن را بپردازد - H آل
[ترجمه گوگل]هر گاه شما یک مرد را از عشق خود به کشور خود می شنوید، این نشانه ای است که انتظار می رود برای آن پرداخت شود - ه ل
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Historically there was no letter " l " in the word " could " ; it was inserted by analogy with " would ".
[ترجمه ترگمان]به لحاظ تاریخی، هیچ حرف \"l\" در کلمه \"نتوانست\" وجود داشته باشد؛ با \"would\" وارد شده بود
[ترجمه گوگل]از لحاظ تاریخی هیچ حرف الف در کلمه «می تواند» وجود نداشت؛ آن را با قیاس با 'آیا' وارد شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. l have you. That is all I need.
[ترجمه ترگمان] من تو رو دارم تنها چیزی که لازم دارم همین است
[ترجمه گوگل]تو تو هستی این همه چیزی است که من نیاز دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. l had a dream that you love me.
[ترجمه ترگمان]من خواب دیدم که تو منو دوست داری
[ترجمه گوگل]من یک رویا داشتم که تو را دوست داری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The letter K comes before L in the English alphabet.
[ترجمه ترگمان]حرف K قبل از L در الفبای انگلیسی است
[ترجمه گوگل]نامه K پیش از L به الفبای انگلیسی می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. l only slept for four hours that night.
[ترجمه ترگمان]من فقط چهار ساعته خوابیدم
[ترجمه گوگل]من فقط چهار ساعت در همان شب خوابیده بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. gangstas in South Central L. A.
[ترجمه ترگمان]gangstas در آفریقای مرکزی الف
[ترجمه گوگل]gangstas در جنوب مرکزی L A
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Steven Lane's initials are S. L.
[ترجمه ترگمان]حروف اول نام استیون لین S هستند آل
[ترجمه گوگل]حروف اول استیون لین عبارتند از S L
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. L. A. is in California.
[ترجمه ترگمان]L ای در کالیفرنیا است
[ترجمه گوگل]L A در کالیفرنیا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی (اسم)
l

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Liter
موضوع: پزشکی
لیتر

تخصصی

[برق و الکترونیک] Lambert-لامبرت واحد درخشایی در دستگاه « سی جی اس» که برابر با 1 پی cd/cmمربع است. لامبرت متناظر با درخشایی یکنواخت یک منبع پخش کننده ی کامل است که نور را با آهنگ یک « لومن » بر سانتیمتر مربع گسیل یا بازتاب می کند. استفاده از « کاندلا» بر متر مربع، واحد درخشایی در دستگاه « اس آی» ترجیح داده می شود. - inductance-القا کنایی ویژگی یک مدار یا عنصر مداری در مخالفت با هر گونه تغییر جریان، القاکنایی منجر به تاخیر تغییر جریان نسبت به تغییر ولتاژ می شود . واجد آن هانری، میلی هانری و میکروهانری است . - dual-diversity receiver-گیرنده ی چندگانه ی دوتایی نوعی گیرنده رادیویی چندگانه یا دوآنتن که هر کدام سیستمهای ( آر اف ) مستقلی را تغذیه می کننند و عمل اختلاط بعد از طبقه مبدل صورت می گیرد . با استفاده از یک سیستم انتخاب خودکار می توان خروجی را در هر لحظه به کانالی که قویتر است متصل کرد. - m-مخفف غیر رسمی megaohm در این حالت M بدون فاصله به دنبال مقدار می آید مانند 5M به جای 5000000اهم . - abrasion resistance-مقاومت سایش توانایی مقاومت ماده در برابر سایش مکانیکی مانند سایش ناشی از حرکت اتصال، جاروبک، یا بازویی برف پاک کن
[نساجی] دوازدهمین حرف لاتین
[ریاضیات] دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی
[آمار] دوازدهمین حرف الفبای انگلیسی
[مهندسی گاز] لیتر

به انگلیسی

• 12th letter of the english alphabet

پیشنهاد کاربران

یکی از اعضای گروه infinite، بزرگ
دوازدهمین حرف از الفبای انگلیسی
که صدای ل میدهد.
نشان دادن بی احترامی به کسی
خیلی خوشحالم
I'm walking in the air
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما