if nothing else

پیشنهاد کاربران

چیزی که هست
برای تأکید بر کیفیت یا ویژگی خوب کسی یا چیزی استفاده می شود ، در حالی که پیشنهاد می شود این تنها ویژگی خوب باشد
حداقلش این است که
هرچه هم که نباشد، دست کم

سوال های مرتبط