برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1401 100 1

investment

/ˌɪnˈvestmənt/ /ɪnˈvestmənt/

معنی: سرمایه گذاری، مبلغ سرمایه گذاری شده
معانی دیگر: صرف، پوشاک، روپوش، گمارش (طی مراسم رسمی)

بررسی کلمه investment

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or process of investing.

(2) تعریف: that which is invested.
مشابه: capital, stake

(3) تعریف: something into which money, time, effort, or the like is invested.

واژه investment در جمله های نمونه

1. an investment that yielded high profits
یک سرمایه‌گذاری که سود زیادی به بار آورد.

2. his investment in the company is considerable
سرمایه‌گذاری او در شرکت زیاد است.

3. his investment yielded a handsome return
سرمایه‌گذاری او سود خوبی به بار آورد.

4. long-term investment
سرمایه گذاری دراز مدت

5. my investment of time in writing this book
صرف وقت من در نگارش این کتاب

6. offshore investment
سرمایه گذاری فرا دریایی

7. random investment is a sure way of getting minimum results
سرمایه‌گذاری‌بدون هدف راه مطمئنی است برای کسب حداقل بازده.

8. sound investment
سرمایه‌گذاری مطمئن (بی خطر)

9. that investment paid 5 percent
آن سرمایه گذاری 5 درصد سود داشت.

10. a good investment
سرمایه گذاری سودمند

11. a lucrative investment
سرمایه گذاری سود آور

12. a secure investment
سرمایه‌گذاری بی‌مخاطره

13. an insecure investment
...

مترادف investment

سرمایه گذاری (اسم)
finance , investiture , enterprise , investment
مبلغ سرمایه گذاری شده (اسم)
outlay , investment

معنی عبارات مرتبط با investment به فارسی

بانک سرمایه گذاری (بانکدار ویژه گر سرمایه گذاری)
شرکت سرمایه گذاری
اعتبار طویل المدت

معنی investment در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] سرمایه گذاری
[حقوق] سرمایه گذاری
[ریاضیات] سرمایه گذاری
[حسابداری] تحلیلهای سرمایه گذاری
[حسابداری] بانکهای سرمایه گذاری
[حسابداری] مرکز سرمایه گذاری
[حسابداری] مراکز سرمایه گذاری
[عمران و معماری] هزینه سرمایه گذاری
[عمران و معماری] بازدهی سرمایه گذاری
[ریاضیات] مسأله ی سرمایه گذاری
[حسابداری] سرمایه گذاری در املاک
[حسابداری] تخفیفهای مالیاتی مربوط به سرمایه گذاریها
[حسابداری] کاهش مالیات به سبب سرمایه گذاری
[ریاضیات] سرمایه گذاری متهورانه
[ریاضیات] سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ثابت، س ...

معنی کلمه investment به انگلیسی

investment
• expenditure of money or effort for future benefits; blockade, siege; cover as if with a garment; empowerment, authorization; install in an office, instate
• investment is the activity of buying shares or of putting money into a bank account in order to obtain a profit.
• an investment is an amount of money that you pay into a bank or buy something such as shares or property with, because you think that you will be able to earn more money from it.
• you can refer to something that you buy as an investment when you think that you will be able to earn more money from it.
• you can refer to something useful that you buy as an investment.
investment adviser
• one who provides counsel on how and when best to invest
investment assessment
• profit that the investor is expected to gain from his investment
investment company
• company that invests its resources in other businesses
investment financing bank
• bank that provides funds for investment purposes
investment function
• function used to express an investment in relation to the scope of available income (economics)
investment in foreign currency
• put money into foreign currency so as to make a profit
investment in infrastructure
• investing of time and money into the essential elements which form the base of a system
investment manager
• person that oversees investments
investment portfolio
• record of one's investments
investment program
• program for the investing of money with t ...

investment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مانلی
سرمایه گذاری
کاربر آبادیس
سرمایه گذاری
بلندمدت (حساب بانکی)
الهام غایب
حصر
ماریا
بهره برداری
مرتضی بزرگیان
نیروگذاری
ج قاسمی
صرف زمان و انرژی
ج قاسمی
صرف زمان و انرژی فراوان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی investment
کلمه : investment
املای فارسی : اینوستمنت
اشتباه تایپی : هدرثسفئثدف
عکس investment : در گوگل

آیا معنی investment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )