برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1733 100 1
شبکه مترجمین ایران

idle

/ˈaɪdl̩/ /ˈaɪdl̩/

معنی: سست، بی اساس، تنبل، بیهوده، بی کار، عاطل، بیخود، بی پر و پا، وقت گذراندن، تنبل شدن، وقت تلف کردن
معانی دیگر: بی ارزش، بی فایده، بی هدف، مهمل، یاوه، چرند، بیکاره، ولگرد، کاهل، لش، هنجام، بلا استفاده، عاطل و باطل، ناکنش ور، ولگردی کردن، ول گشتن، تنبلی کردن، بی هدف کار کردن، کاهلی کردن، به آهستگی حرکت کردن، پلکیدن، (با: away) به بطالت گذراندن، حرام کردن، به هدر دادن، هرزگردی (موتور)، کاردرجا، بیکار کردن، بلااستفاده گذاشتن، (از کار) باز ایستاندن، (ماشین به ویژه موتور اتومبیل) در جا کار کردن، هرز گردیدن یا گرداندن

بررسی کلمه idle

صفت ( adjective )
حالات: idler, idlest
(1) تعریف: not active or in use; not working or scheduled to work; unemployed; unoccupied.
مترادف: dormant, inactive, jobless, unemployed, unoccupied, unused
متضاد: busy, employed, engaged, working
مشابه: lazy, quiescent, sleepy, vacant

- The now idle factory had once employed over five hundred workers.
[ترجمه shahrzad] کارخانه ای که اکنون بی فعالیت است زمانی بیش از پانصد کارگر داشت.
|
[ترجمه ترگمان] کارخانه تنبل بار دیگر پانصد کارگر را استخدام کرده بود
[ترجمه گوگل] در حال حاضر کارخانه بیکار یک بار بیش از پنجصد کارگر کار کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Her husband's been idle since the factory closed down.
[ترجمه ترگمان] از وقتی که کارخونه بسته شد شوهرش بی‌کار بوده
[ترجمه گوگل] شوهرش از زمانی که کارخانه بسته شده است بیکار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) ...

واژه idle در جمله های نمونه

1. Any attempt to study was abandoned by the student, who idled away the morning.
دانش آموزی که صبح ها وقت خود را به بطالت می گذراند، دست از تلاش برای درس خواندن برداشت

2. The idle hours of a holiday frequently provide the best time to take stock.
ساعات بیکاری روزهای تعطیل، غالبا بهترین زمان را برای شما فراهم می کند که به خودتان برسید

3. Do not deceive yourself into thinking that these are just idle rumors.
خودت را با این تفکر گول نزن که اینها فقط شایعات بی اساس هستند

4. idle gear
چرخ دنده‌ی هرزگرد

5. idle hours
ساعات بیکاری

6. idle machines
ماشین‌هایی که بلا استفاده مانده‌اند

7. idle rumors
شایعات بی‌اساس

8. idle talk
سخن بیهوده

9. idle hands are the devil's tools
دست‌های آدم بیکار آلت شیطان هستند،شیطان برای آدم بیکار کار پیدا می‌کند

10. an idle hope
امید بیجا

11. an idle student who sleeps until ten in the morning
شاگرد تنبلی که تا ساعت ده صبح می‌خوابد.

12. the idle threats of a dying dictator
تهدیدات تو خالی یک دیکتاتور در حال مر ...

مترادف idle

سست (صفت)
doddered , effeminate , flaggy , weak , feeble , torpid , asthenic , loose , frail , flimsy , slack , atonic , slow , insecure , sleazy , floppy , lax , idle , lazy , indolent , slothful , groggy , remiss , washy , wishy-washy , inactive , slumberous , slumbery , feckless , flabby , flaccid , languid , slumbrous , lethargic , shaky , rickety , rattletrap , wonky , supine , tottery
بی اساس (صفت)
delusive , unsubstantial , baseless , unfounded , groundless , idle , insubstantial , vaporous , fragile
تنبل (صفت)
tardy , slow , idle , slouchy , sluggish , bone-idle , lazy , indolent , slothful , do-nothing , inactive , slothy , soporiferous
بیهوده (صفت)
unfruitful , ineffective , ineffectual , futile , useless , impracticable , vain , trifling , pointless , jejune , trivial , trashy , idle , bootless , inutile , thankless
بی کار (صفت)
idle , unemployed , briefless , workless , vacant
عاطل (صفت)
futile , useless , vain , idle , lazy , do-nothing
بیخود (صفت)
idle , gratuitous
بی پر و پا (صفت)
idle
وقت گذراندن (فعل)
niggle , idle , piddle , temporalize , temporize
تنبل شدن (فعل)
idle
وقت تلف کردن (فعل)
idle , snail , frivol

معنی عبارات مرتبط با idle به فارسی

دست های آدم بیکار آلت شیطان هستند، شیطان برای آدم بیکار کار پیدا می کند
ساعت های بیکاری
شایعات بی پر وپا، شایعات بی اساس، اراجیف
سخن بیهوده، حرف مفت، ژاژخایی
دنده چر  رابط بین دو چر
(موتور اتومبیل و غیره) خلاص کار کردن، هرزکارکردن، درجا کار کردن

معنی idle در دیکشنری تخصصی

idle
[کامپیوتر] بی کار ؛ بی استفاده
[برق و الکترونیک] بیکار ، آزاد
[ریاضیات] بیهوده، بلااستفاده، مرده، هرز
[حسابداری] ظرفیت بلااستفاده
[ریاضیات] ظرفیت بلااستفاده
[حسابداری] انحراف ظرفیت بلااستفاده
[حسابداری] وجوه بلا استفاده ، وجود راکد ، وجوه مازاد
[برق و الکترونیک] سلول های بیکار
[کامپیوتر] کاراکترهای عامل
[حسابداری] تجهیزات بلااستفاده
[حسابداری] هزینه تسهیلات بلااستفاده
[کامپیوتر] وقفه بیکاری
[عمران و معماری] زمین بایر
[برق و الکترونیک] خط آزاد

معنی کلمه idle به انگلیسی

idle
• loaf, lounge, do nothing, laze around; waste time; operate at minimum speed (of an engine or machine)
• lazy; vain, futile; unoccupied, unemployed; groundless, without foundation; worthless, unimportant
• someone who is idle is not doing anything, especially when they should be doing something.
• machines or factories that are idle are not being used.
• if you say that it would be idle to do something, you mean that nothing useful would be achieved by it; a formal use.
• you use idle to describe something that you do for no particular reason, often because you have nothing better to do.
• you can describe something that someone has said or done that you do not take seriously as idle.
• if a car engine is idling, it is running slowly because it has not been put in gear and is not moving.
• when workers or their workplaces are idled, the workplaces close down because the employers have no more work for them to do, or because the workers go on strike; used in american english.
• see also idler.
• if you idle away a period of time, you spend it doing very little.
idle attempt
• attempt that does not produce the desired result
idle chatter
• trivial talk, babbling, gossip, chit-chat
idle hours
• hours spent doing nothing
idle money
• money kept by the public as a means of payment
idle rumors
• statements that have no foundation in fact
idle running
• movement that does not cause action, futile movement
idle talk
• idle chatter, chit-chat, unimportant talk
idle time
• time in which one is inactive, time spent resting ...

idle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه فاطمه
SYN:tick over
and(to close a factory and stop providing work for the idled . ex: the strikes have idled nearly 4000 workers)
امیر
idle time
زمان هدررفت؛زمان بطالت
ebi
بی‌کارماندگی
ن م
وقت تلف کن
سعید ن
idle air
هوای آزاد
mahsasham
عاطل و باطل
عباس نعمتی فر
غیرجدی، همین جوری، بی هدف، بی استفاده
It was just an idle threat
It was only from idle curiosity that she went into the barn.
اکبر شفقی
Idle warm up: گرم کردن ماشین الات در وضعیت بدون بار ، گرم کردن کمپرسورهای گریز از مرکز در وضعیت بدون بار
عباس نعمتی فر
درجا کار کردن (موتور اتومبیل)، روشن گذاشتن (موتور)
He flicked a switch and let the boat idle.
She left the car idling at the curb.
The taxi hummed in the road, motor idling, meter ticking over.
عباس نعمتی فر
بیکار کردن
The company has idled a number of its US plants indefinitely.
The strikes have idled nearly 4 000 workers.
عباس نعمتی فر
وقت گذراندن، وقت تلف کردن
They idled along by the river (= walked slowly and with no particular purpose).
Sometimes he went for a walk; sometimes he just idled.
هانی
بی هدف، بیهوده
babak rahimi
بیبار ,الکترونیک ,
modes حالت بی باری
🖤MANI🖤
۱. هیچ کاری انجام ندادن
۲. مشغول نبودن
۳. تنبل / بی حرکت
۴. بی هیچ دلیل یا علت
۵. (زمان) تلف کردن
۶. بی اثر / بدردنخور / بی بخار
۷. احمقانه و بچگانه
۸. متروکه
alireza10
ول معطل - بیکار
Amir
۱. هیچ کاری انجام ندادن
۲. مشغول نبودن
۳. تنبل / بی حرکت
۴. بی هیچ دلیل یا علت
۵. (زمان) تلف کردن
۶. بی اثر / بدردنخور / بی بخار
۷. احمقانه و بچگانه
۸. متروکه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی idle

کلمه : idle
املای فارسی : آیدل
اشتباه تایپی : هیمث
عکس idle : در گوگل

آیا معنی idle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )