hypnompic hallucination

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] توهم پس خوابی

معنی یا پیشنهاد شما