hark back

/ˈhɑːrkˈbæk//hɑːkbæk/

معنی: عطف کردن، برگشتن
معانی دیگر: (سخن یا اندیشه) بازگشتن به، عطف کردن به، بازگشت
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to return to a previous point, or, as in memory, to an earlier time or subject.

جمله های نمونه

1. I have to hark back to this question that I mentioned earlier on in order to let you understand how serious it is.
[ترجمه ترگمان]باید این سوال را مطرح کنم که قبلا به این سوال اشاره کردم تا شما درک کنید که چقدر جدی است
[ترجمه گوگل]من باید به این سوال که قبلا اشاره کردم، به شما کمک کنم تا به شما بفهمم که چقدر جدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The newest styles hark back to the clothes of the Seventies.
[ترجمه بهروز مددی] این سبک‎های جدید برگفته از طرز پوشش در دهه‎ی هفتاد می‎باشد.
|
[ترجمه ترگمان]جدیدترین سبک ها بر روی لباس of باز می گردند
[ترجمه گوگل]جدیدترین سبک ها به لباس های هفتاد و هشتم باز می گردد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's useless to continually hark back to the past.
[ترجمه ترگمان]هیچ فایده ای ندارد که مدام به گذشته باز گردد
[ترجمه گوگل]بی فایده است که به طور مداوم به گذشته برگردد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some old people always hark back to how things were 30 years ago.
[ترجمه ترگمان]بعضی از مردم پیر همیشه به این نتیجه می دن که اوضاع ۳۰ سال پیش چطور بوده
[ترجمه گوگل]بعضی از افراد سالخورده همیشه به چیزهایی که 30 سال پیش رسیده اند، برگشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The newest styles hark back to the Seventies; wedge-soled styles which lace up the leg.
[ترجمه ترگمان]سبک های جدید به سبک Seventies باز می گردند؛ به سبک wedge - soled که پای آن را می بندند
[ترجمه گوگل]جدیدترین سبک ها به هجده سالگی باز می گردد؛ سبک های بریده شده گوه که پایه را به هم متصل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. All four Gospels hark back to a period long before their own composition - perhaps as long as sixty or seventy years.
[ترجمه ترگمان]تمام چهار انجیل به مدت زمانی پیش از ترکیب خودشان به هم باز می گردند - شاید تا شصت یا هفتاد سال
[ترجمه گوگل]هر چهار انجیل به یک دورۀ طولانی قبل از ترکیب خود بازمیگردند - شاید تا شصت یا هفتاد سال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Suggesting inflation in a recession is not to hark back to the Phillips curve, which depicts an inverse relation between unemployment and inflation rates.
[ترجمه ترگمان]تورم Suggesting در یک بحران اقتصادی به نظر نمی آید که به منحنی فیلیپس برگردد که رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم را نشان می دهد
[ترجمه گوگل]پیش بینی تورم در رکود اقتصادی، بازگشت به منحنی فیلیپس نیست، که نشان دهنده رابطه معکوس بین نرخ بیکاری و نرخ تورم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Critics of inequality hark back to older values, but people still appreciate what has been achieved.
[ترجمه ترگمان]منتقدان نابرابری به ارزش های قدیمی تر برمی گردند، اما مردم هنوز از آنچه به دست آمده است، قدردانی می کنند
[ترجمه گوگل]منتقدان نابرابری به ارزش های قدیمی تر احتیاج دارند، اما هنوز هم از آنچه که به دست آمده، قدردانی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress every day!
[ترجمه ترگمان]ای کاش شما می توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و هر روز پیشرفت کنید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. To hark back to what we were discussing earlier.
[ترجمه ترگمان]به حرف های ما گوش بدهید
[ترجمه گوگل]به عقب بر گردیم به آنچه پیش از آن بحث کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The cars of today hark back to the first automobiles made about 1900.
[ترجمه ترگمان]ماشین های امروزی به اولین اتومبیل های ساخته شده در حدود ۱۹۰۰ باز می گردند
[ترجمه گوگل]اتومبیل های امروز به اولین اتومبیل هایی که در حدود 1900 ساخته شده اند، عقب مانده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The result devastated me at the time. Even now I hark back to it.
[ترجمه ترگمان] نتیجه اش این بود که منو داغون کرد حتی حالا هم به حرفم گوش می دهم
[ترجمه گوگل]در نتیجه من در آن زمان ویران شدم حتی اکنون هم به آن نگاه می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The pay is lower, about $625 a month, but lunch in the ministry canteen is free, and she gets benefits that hark back to socialist days, including a housing allowance.
[ترجمه ترگمان]این حقوق کم تر از ۶۲۵ دلار در ماه است، اما نهار در رستوران این وزارتخانه رایگان است و او مزایایی را دریافت می کند که به روز سوسیالیستی، از جمله کمک هزینه مسکن اختصاص دارد
[ترجمه گوگل]پرداخت کمتر است، حدود 625 دلار در ماه است، اما ناهار در اتاق غذاخوری به صورت رایگان است، و او مزایایی را دریافت می کند که روزهای سوسیالیستی را شامل می شود، از جمله کمک هزینه مسکن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Unlike Jews, Gypsies have had no known ancestral land to hark back to.
[ترجمه ترگمان]بر خلاف یهودیان، کولی ها زمین اجدادی شناخته شده ای برای hark نداشتند
[ترجمه گوگل]بر خلاف یهودیان، کولی ها هیچ سرزمین شناخته شده ای را برای بازگشت به آن ندیده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عطف کردن (فعل)
direct, connect, advert, refer, hark back, retrospect, turn, return

برگشتن (فعل)
sheer, hark back, change, bend, regurgitate, return, reverse, backslide, rebound, come back, remount, blench, put about, revert, resile, topple, recrudesce

به انگلیسی

• recall the past; refer to the original form of something; be reminiscent of the olden days

ارتباط محتوایی

معنی اصلیعطف کردن، برگشتنمعانی متفرقه( سخن یا اندیشه ) بازگشتن به، عطف کردن به، ...بررسی کلمهعبارت ( phrase ) • : تعریف: to return to a previous point, or, as in memory, to an earlier ti ...جمله های نمونه1. I have to hark back to this question that I mentioned earlier on in order to let you understand ...مترادفعطف کردن ( فعل ) direct, connect, advert, refer, hark back, retrospect, turn, return برگشتن ( فع ...انگلیسی به انگلیسیrecall the past; refer to the original form of something; be reminiscent of the olden days
معنی hark back، مفهوم hark back، تعریف hark back، معرفی hark back، hark back چیست، hark back یعنی چی، hark back یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف h، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف h، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف h، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف h
کلمه بعدی: harkee
اشتباه تایپی: اشقن ذشزن
آوا: /هرک باک/
عکس hark back : در گوگل
معنی hark back

پیشنهاد کاربران

If someone harks back to something in the past, they talk about it again and again, often in a way that annoys other people
اگر کسی این فعل را انجام میدهد، به این معناست که او در مورد چیزی در گذشته پیاپی صحبت میکند، به طوری که موجب آزار دیگران میشود.
( He's always harking back to his childhood and saying how things were better then )
نقبی به گذشته زدن، یادآوری و بازگویی مکرر اتفاقات و وقایع گذشته
If someone harks back to something in the past, they talk about it again and again, often in a way that annoys other people:
He's always harking back to his childhood and saying how things were better then.
Lets hark back to what we had learned the previous session

اشاره داشتن ( کردن )
بازگشت ، برگشت.
Hark back:Back.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما