برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

have nothing to do with

واژه have nothing to do with در جمله های نمونه

1. I'd have nothing to do with him, if I were you.
[ترجمه ترگمان]اگر جای تو بودم هیچ ارتباطی با او نداشتم
[ترجمه گوگل]اگر شما بودید، من هیچ ارتباطی با او نداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He's a thief and a liar; I'd have nothing to do with him, if I were you.
[ترجمه SN] او دزد و دروغگوست؛اگر جای تو بودم کاری به کارش نداشتم.
|
[ترجمه ترگمان]او یک دزد و یک دروغگو است؛ اگر جای تو بودم هیچ ارتباطی با او نداشتم
[ترجمه گوگل]او دزد و دروغگو است من می خواهم به چیزی برای انجام با او، اگر من به شما بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The neighbours don't have nothing to do with me and I only see me mam once a week or so.
[ترجمه ترگمان]همسایه‌ها هیچ ربطی به من ندارن و فقط هفته‌ای یه بار مامانم رو می‌بینم
[ترجمه گوگل]همسایگان هیچ ارتباطی با من ندارند و من تنها یک بار در هفته یا بیشتر مامانم را میبینم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه have nothing to do with به انگلیسی

have nothing to do with
• has no connection with/to, lacking any ties with/to

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین قاسمی
با کسی ارتباطی نداشتن
به کسی مرتبط نشدن
Not to be related or conected to somebody
فرشته عاج
ارتباطی با کسی یا چیزی نداشتن
کاظم محمد شریفی
هیچ ربطی به چیزی نداشتن-هیچ ارتباطی با چیزی نداشتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی have nothing to do with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )