برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1389 100 1

have nothing to do with

واژه have nothing to do with در جمله های نمونه

1. I'd have nothing to do with him, if I were you.
[ترجمه ترگمان]اگر جای تو بودم هیچ ارتباطی با او نداشتم
[ترجمه گوگل]اگر شما بودید، من هیچ ارتباطی با او نداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He's a thief and a liar; I'd have nothing to do with him, if I were you.
[ترجمه SN] او دزد و دروغگوست؛اگر جای تو بودم کاری به کارش نداشتم.
|
[ترجمه ترگمان]او یک دزد و یک دروغگو است؛ اگر جای تو بودم هیچ ارتباطی با او نداشتم
[ترجمه گوگل]او دزد و دروغگو است من می خواهم به چیزی برای انجام با او، اگر من به شما بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The neighbours don't have nothing to do with me and I only see me mam once a week or so.
[ترجمه ترگمان]همسایه‌ها هیچ ربطی به من ندارن و فقط هفته‌ای یه بار مامانم رو می‌بینم
[ترجمه گوگل]همسایگان هیچ ارتباطی با من ندارند و من تنها یک بار در هفته یا بیشتر مامانم را میبینم
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه have nothing to do with به انگلیسی

have nothing to do with
• has no connection with/to, lacking any ties with/to

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین قاسمی
با کسی ارتباطی نداشتن
به کسی مرتبط نشدن
Not to be related or conected to somebody

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی have nothing to do with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )