برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1411 100 1

harsh

/ˈhɑːrʃ/ /hɑːʃ/

معنی: تند، درشت، زننده، لاغر، خشن، ناگوار، عنیف، ناملایم، خشن وضعیف
معانی دیگر: (صدا) گوشخراش، ناهنجار، (نور) زننده (در برابر: نور ملایم soft light)، (مزه) تلخ، قوی، (دست مالیدن) زبر، زمخت، (اندیشه یا احساس یا آب و هوا) ستهم، ناخوشایند، سخت، (اثر یا ظاهر) خشن، نازیبا، نازیبنده، ناسزا، شدید، بی رحم، بی رحمانه، زیاده، فزون گرانه، مفرط، گزافه، ناسزاوار

بررسی کلمه harsh

صفت ( adjective )
حالات: harsher, harshest
مشتقات: harshly (adv.), harshness (n.)
(1) تعریف: rough and unpleasant to the senses, esp. hearing.
مترادف: rough
متضاد: dulcet, mellifluous, smooth, soft, subdued, sweet, tender
مشابه: abrasive, acrid, discordant, dissonant, grating, gravelly, gruff, guttural, hard, jangling, jarring, ragged, raspy, stark, unpleasant

- The branches made a harsh screeching noise as they scraped the window.
[ترجمه ترگمان] وقتی آن‌ها پنجره را تمیز کردند، شاخه‌ها سر و صدا کردند
[ترجمه گوگل] شاخه ها سر و صدای تند و تیز را خم کرده بودند که پنجره را از بین بردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Cherry flavoring covers up the harsh taste of the medicine.
[ترجمه مریم] عطر و طعم گیلاس طعم تلخ دارو را پوشاند
|
[ترجمه 🐾 مهدی صباغ] طعم دهنده (چاشنی) آلبالو، طعم زننده ی دارو را محو می کند.|
...

واژه harsh در جمله های نمونه

1. The law is harsh on people who go around menacing others.
قانون در برخورد با افرادی که مرتب دیگران را می ترسانند، بی رحم است

2. Looking at his cigarette, Phil realized it was absurd to inhale such harsh smoke.
فیل با نگاه به سیگارش، پی برد که چقدر احمقانه است که چنین دود تندی را فرو ببرد

3. Hazel altered her tone of voice from a harsh one to a soft tone.
هازل لحنِ صدایش را از حالت خشن به لطیف، تغییر داد

4. harsh concrete
سیمان زبر،بتن زبر

5. a harsh punishment
تنبیه بیش از استحقاق (ناسزاوار)

6. alaska's harsh winters
زمستان‌های سخت آلاسکا

7. her harsh words give me pain
حرف‌های خشن او مرا رنج می‌دهد.

8. the harsh light of the searchlights
نور زننده‌ی نورافکن

9. the harsh realities of life
واقعیات دلخراش زندگانی

10. the harsh sound of the electric saw
صدای ناهنجار اره‌ی برقی

11. the harsh surface of pumice stone
سطح زمخت سنگ پا

12. the harsh words which are exchanged in a family jar
حرف‌های خشنی که در یک برخورد خانوادگ ...

مترادف harsh

تند (صفت)
caustic , abrupt , sudden , spicy , steep , fast , sharp , harsh , sour , tart , acrid , acrimonious , acute , hot , keen , quick , mercurial , brisk , heady , headlong , inflammable , rapid , tempestuous , snappy , peppery , arrowy , rattling , biting , nipping , bitter , virulent , rash , violent , intensive , discourteous , transient , crusty , pungent , hasty , racy , rath , rathe , mordacious , prestissimo , presto , snippy , temerarious , wing-footed
درشت (صفت)
rough , abrupt , harsh , coarse , large , gross , hulking , sturdy , brutish , gruff , coarse-grained , crass
زننده (صفت)
hideous , vile , gaunt , spicy , sharp , harsh , tart , acrid , nasty , repulsive , repellent , acrimonious , striking , garish , striker , mordant , nippy , odoriferous , poignant , forbidding , squalid , biting , loathsome , lurid , repugnant , fulsome , disgusting , pungent , stinking , scabrous , glassy , indign , loathly , pit-a-pat
لاغر (صفت)
slight , gaunt , harsh , delicate , wizen , lean , weak , angular , skinny , thin , slim , emaciated , atrophic , spare , meager , exiguous , twiggy , gracile , scrannel , slink , lenten , scraggy , slab-sided , slimpsy , slimsy , unmelodious
خشن (صفت)
raucous , rough , harsh , coarse , randy , rude , sore , tough , high , brutish , brute , wooden , blatant , stark , impolite , bearish , churlish , caddish , unkempt , blowsy , blowzy , boorish , indelicate , ragged , brusque , stocky , gruff , hoarse , plebeian , offish , crusty , scabrous , woolly , ungracious , iron-bound , rough-and-ready , rowdy , scraggy , truculent , unmannered
ناگوار (صفت)
disagreeable , harsh , horrific , unsavory , burdensome , horrible , unpleasant , unwholesome , insalubrious , lenten
عنیف (صفت)
hideous , harsh , drastic , severe , repugnant
ناملایم (صفت)
harsh
خشن وضعیف (صفت)
harsh , hoarse , scrannel

معنی عبارات مرتبط با harsh به فارسی

سیمان زبر، بتن زبر
بدرفتاری، تندی

معنی harsh در دیکشنری تخصصی

harsh
[صنایع غذایی] طعم تند : طعم تند چای که دارای مزه تلخی است
[نساجی] خشن - زبر
[عمران و معماری] مخلوط خشن

معنی کلمه harsh به انگلیسی

harsh
• rough, coarse; unpleasant (to taste, hear or see); cruel
• a harsh condition or way of life is severe and difficult.
• harsh behaviour and actions are cruel and unkind.
• a harsh light or sound is unpleasantly bright or loud.
harsh conditions
• severe conditions
harsh criticism
• biting or severe criticism, penetrating criticism
harsh punishment
• cruel punishment, severe punishment
harsh term
• unkind expression, critical term; long prison sentence
harsh words
• unkind utterances, cruel words, critical remarks

harsh را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهزاد ناطق
نامساعد
Kosar
حقوق: ناعادلانه
1384
it has the same meaning of violent
سرداری
بی رحمانه
سازل
Harsh retaliatiin#
#انتقام سخت
Reyhan Hajiparvane
#harsh-revenge انتقام سخت
علی ماشا اله زاده
نامهربان،بدون گذشت
Harsh criticism/punishment/treatment
رفتار بدون گذشت(تند)
مجازات بدون گذشت(تند)
علی ماشا اله زاده
سخت گیرانه
Harsh punishment مجازات سخت گیرانه
مرتضی
harsh = severe = hard = سخت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی harsh
کلمه : harsh
املای فارسی : هرش
اشتباه تایپی : اشقسا
عکس harsh : در گوگل

آیا معنی harsh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )