برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1429 100 1

hark back

/ˈhɑːrkˈbæk/ /hɑːkbæk/

معنی: عطف کردن، برگشتن
معانی دیگر: (سخن یا اندیشه) بازگشتن به، عطف کردن به، بازگشت

بررسی کلمه hark back

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to return to a previous point, or, as in memory, to an earlier time or subject.

واژه hark back در جمله های نمونه

1. I have to hark back to this question that I mentioned earlier on in order to let you understand how serious it is.
[ترجمه ترگمان]باید این سوال را مطرح کنم که قبلا به این سوال اشاره کردم تا شما درک کنید که چقدر جدی است
[ترجمه گوگل]من باید به این سوال که قبلا اشاره کردم، به شما کمک کنم تا به شما بفهمم که چقدر جدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The newest styles hark back to the clothes of the Seventies.
[ترجمه بهروز مددی] این سبک‎های جدید برگفته از طرز پوشش در دهه‎ی هفتاد می‎باشد.
|
[ترجمه ترگمان]جدیدترین سبک‌ها بر روی لباس of باز می‌گردند
[ترجمه گوگل]جدیدترین سبک ها به لباس های هفتاد و هشتم باز می گردد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's useless to continually hark back to the past.
[ترجمه ترگمان]هیچ فایده‌ای ندارد که مدام به گذشته باز گردد
[ترجمه گوگل]بی فایده است که به طور مداوم به گذشته برگردد
[ترجمه شما] ...

مترادف hark back

عطف کردن (فعل)
direct , connect , advert , refer , hark back , retrospect , turn , return
برگشتن (فعل)
sheer , hark back , change , bend , regurgitate , return , reverse , backslide , rebound , come back , remount , blench , put about , revert , resile , topple , recrudesce

معنی کلمه hark back به انگلیسی

hark back
• recall the past; refer to the original form of something; be reminiscent of the olden days

hark back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حامد
If someone harks back to something in the past, they talk about it again and again, often in a way that annoys other people
اگر کسی این فعل را انجام میدهد، به این معناست که او در مورد چیزی در گذشته پیاپی صحبت میکند، به طوری که موجب آزار دیگران میشود.
(He's always harking back to his childhood and saying how things were better then)
Figure
یادآوری و بازگویی مکرر اتفاقات و وقایع گذشته
If someone harks back to something in the past, they talk about it again and again, often in a way that annoys other people:
He's always harking back to his childhood and saying how things were better then.
Lets hark back to what we had learned the previous session

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی hark back
کلمه : hark back
املای فارسی : هرک باک
اشتباه تایپی : اشقن ذشزن
عکس hark back : در گوگل

آیا معنی hark back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )