برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

habit

/ˈhæbət/ /ˈhæbɪt/

معنی: جامه، خو، عرف، لباس روحانیت، روش طرز رشد، عادت، خوی، اراستن، ساکن شدن، جامه پوشیدن، زندگی کردن
معانی دیگر: خیم، ملکه، منش، اعتیاد (بیشتر می گویند: addiction)، خصلت، خلق و خو، سرشت، رویه، (زیست شناسی - تمایل گیاه یا حیوان برای رشد به طرز خاص) رشدگرایش، جامه ی حرفه ی بخصوص، کسوت روحانی، رخت ویژه، (مهجور) جامه، لباس، لباس پوشاندن یا پوشیدن، جامه دادن، (قدیمی) رجوع شود به: inhabit، مشرب، ظاهر، رابطه، vt :جامه پوشیدن، معتاد کردن

بررسی کلمه habit

اسم ( noun )
(1) تعریف: an act performed regularly; routine.
مترادف: practice, praxis, routine, wont
مشابه: chore, groove, pattern, policy, procedure, rut, way

- It's my habit to get up early even on weekends.
[ترجمه امین جهانگرد] من عادت دارم زود بیدار شم حتی در آخر هفته
|
[ترجمه مهدیه] من عادت دارم که حتی در آخر هفته هم زود بیدار شم
|
[ترجمه hossein naderi] این عادت منه که اخر هفته هم زود از خواب بیدار بشم|
[ترجمه ترگمان] این عادت من است که زودتر از آخر هفته از خواب بیدار شوم
[ترجمه گوگل] عادتم اینه که حتی در آخر هفته هم بیدار بشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه habit در جمله های نمونه

1. a habit of the mind
خصلت فکری

2. a priest's habit
لباس کشیش

3. a riding habit
لباس اسب سواری

4. a trailing habit
(گیاه) تمایل به آویخته شدن

5. a vile habit
عادت ناپسندیده

6. an invariable habit
عادت غیر قابل تغییر

7. an ugly habit
یک عادت زشت

8. an unconscious habit
عادت ناخودآگاه

9. christian monks' habit
جامه‌ی راهبان مسیحی

10. the unhealthy habit of cigarette smoking
عادت مضر سیگار کشیدن

11. become a habit
عادت شدن

12. break a habit
ترک عادت کردن

13. a creature of habit
بنده‌ی عادت

14. he has the habit of biting his nails
او عادت به جویدن ناخن‌های خود دارد.

15. to establish a habit
عادتی را جایگزین کردن

16. to fo ...

مترادف habit

جامه (اسم)
gear , thing , suit , habit , apparel , livery , rig , garment , vesture , raiment , tog , toggery , costume , clobber , togs , habiliment
خو (اسم)
nature , character , inclination , habit , disposition , temper , temperament
عرف (اسم)
habit , practice , custom , tradition , consuetude , civil law , common law , praxis , secular law , temporal law
لباس روحانیت (اسم)
habit
روش طرز رشد (اسم)
habit
عادت (اسم)
attainment , addiction , wont , acquirement , habit , practice , custom , tradition , use , consuetude , rule , rut , habitude , praxis , folkways
خوی (اسم)
addiction , nature , character , habit , custom , affection , temper , temperament , propensity , bent , sweat , perspiration , strain , squint , slobber , slabber , proclivity , saliva
اراستن (فعل)
range , blazon , habit , trim , adorn , decorate , primp , illustrate , apparel , groom , titivate , attire , bedeck , prettify , smarten , bedight , ornament , grace , brave , arrange , fettle , line , equip , array , rank , tidy , perk , deck , inlay , prim , clothe , endue , embroider , prune , stud , indue
ساکن شدن (فعل)
abide , dwell , inhabit , reside , indwell , habit
جامه پوشیدن (فعل)
habit
زندگی کردن (فعل)
habit , live

معنی عبارات مرتبط با habit به فارسی

خوی ساز، خوی آور، عادت ساز، معتاد کننده، اعتیاد آور
عادت شدن
ترک عادت کردن
نهایت سعی خود را کردن، خود را از عادت یا اعتیادی رهانیدن
خوگرفتن (به)، به عادتی دچار شدن
عادتی را ترک کردن
خوب تخشایی و کارکنی
تنومند
خوی غارتگری، خوی شکار
جامه سواری زنانه

معنی habit در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] نمود بلور شکل مشخص رشد یک کانی خاص.بعضی کانی ها که با طول زیادی رشد می کنند ،نمود فیبری نشان می دهند ،مانند کانی آزبست.
[نساجی] نوعی پارچه ظریف انگلیسی پشمی یا فاستونی جهت پوشاک زنانه یا مردانه
[زمین شناسی] شکل بلوری شکل عمومی بلورها، مثلاً کوبیک یا (مکعبی)، منشوری یا فیبری یا (رشته ای). برای یک نوع بلور مشخص، ممکن است از محلی به محل دیگر (وابسته به محیط) رشد تغییر کند.
[زمین شناسی] شکل رشته ای تمایل کانی های خاصی، مثلاً آزبست، برای تبلور یافتن به شکل دانه ها یا رشته های سوزن مانند.
[زمین شناسی] نمود رشدی شکل خاص رشد یک کانی.

معنی کلمه habit به انگلیسی

habit
• custom, something that one is used to doing
• a habit is something that you do often or regularly.
• a habit is also an action which is considered bad that someone does repeatedly and finds difficult to stop doing.
• a drug habit is an addiction to a drug.
• a habit is also a piece of clothing shaped like a long loose dress, which a nun or monk wears.
habit forming drugs
• addictive substances, dangerous mood or perception altering substances
acquired habit
• habit which has been adopted; obtained habit
bad habit
• manner of behaving which is not good, habit which is not positive, habit which one does not wish to continue
break a habit
• kick a habit, weaning off of an addiction
break someone of the habit
• help end someone's addiction
break through the shackles of habit
• break the habit, change the ways to which one is accustomed
creature of habit
• one set in their ways, one who prefers routine
drug habit
• drug addiction, drug dependency, regular use of mind altering substances
force of habit
• behavior made involuntary by repetition
good habit
• beneficial practice, excellent custom
ingrained habit
• behavior pattern that is firmly fixed in one's nature
kick the habit
• break free from an addiction
kicking off a habit
• getting rid of a usual way of acting, breaking a habit
...

habit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهنگ
روند
***sSs***
خصلت،رفتار
امین جهانگرد
by/out of/from habit
از روی عادت
ملیح
ساکن شدن
Leila
عادت,خوے
tinabailari
عادت 🥠🥠🥠
try to get into the habit of drinking a glass of water every hour
سعی کن عادت کنی هر ساعت یک لیوان آب بخوری
هنر 86 ، انسانی 85
Dana Ghaffari
رسم
tinabailari
عادت ، خوی
I always buy the same brand of toothpaste out of habit
من همیشه از روی عادت نوع خاصی خمیردندان می‌خرم🦷🦷🦷

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی habit

کلمه : habit
املای فارسی : هابیت
اشتباه تایپی : اشذهف
عکس habit : در گوگل

آیا معنی habit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )