برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1397 100 1

grope

/ɡroʊp/ /ɡrəʊp/

معنی: دستمالی، در تاریکی پی چیزی گشتن، ازمودن، کورمالی کردن
معانی دیگر: کورمال کورمال رفتن، (در تاریکی) جستجو کردن، کورمال کردن، (خودمانی - عشقبازی) دست به بدن دیگری مالیدن، لمس کردن، جستجو (در تاریکی)، کورمالی

بررسی کلمه grope

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: gropes, groping, groped
(1) تعریف: to feel about or feel one's way with the hands, as if blind.
مترادف: fumble
مشابه: feed, probe

- She groped in the dark for the light switch.
[ترجمه امین جهانگرد] او در تاریکی کورکورانه به دنبال کلید برق گشت
|
[ترجمه ترگمان] کورمال کورمال کورمال کورمال در تاریکی جستجو کرد
[ترجمه گوگل] او در تاریکی برای سوئیچ نور گره خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to search uncertainly or blindly.
مترادف: fish
مشابه: delve, quest, search, seek

- After weeks of battling, the two sides groped for a compromise.
[ترجمه ترگمان] پس از هفته‌ها نبرد، دو طرف به دنبال یک مصالحه گشتند
[ترجمه گوگل] پس از چند هفته مبارزه، دو طرف به دنبال مصالحه بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

واژه grope در جمله های نمونه

1. I had to grope my way up the dark stairs.
[ترجمه ترگمان]باید کورمال کورمال کورمال کورمال از پله‌ها بالا می‌رفتم
[ترجمه گوگل]من مجبور شدم پله های تاریک راهم را بگیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She even boasted of having a grope in a cupboard with a 13-year-old.
[ترجمه ترگمان]حتی ادعا می‌کرد که در گنجه‌ای با یک بچه ۱۳ ساله دست و پنجه نرم می‌کند
[ترجمه گوگل]او حتی از داشتن یک چاقو در یک کمد 13 ساله غافل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She hesitated, seeming to grope for words.
[ترجمه ترگمان]او مکث کرد، انگار می‌خواست دنبال کلمات می‌گشت
[ترجمه گوگل]او به نظر می رسید که برای کلمات حرف می زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He would try to grope her breasts and put his hand up her skirt.
[ترجمه ترگمان]سعی می‌کرد سینه خود را دراز کند و دستش را روی دامنش بگذارد
[ترجمه گوگل]او سعی می کند سینه هایش را بچرخاند و دستش را به دامنش بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ت ...

مترادف grope

دستمالی (اسم)
grope , scrabble
در تاریکی پی چیزی گشتن (فعل)
grope
ازمودن (فعل)
test , assay , try , shake down , examine , grope
کورمالی کردن (فعل)
grope , grabble

معنی کلمه grope به انگلیسی

grope
• find one's way by feeling with the hands, feel about, probe; search uncertainly, seek blindly; touch or feel someone's body
• if you grope for something that you cannot see, you search for it with your hands.
• if you grope your way to a place, you move there using your hands to feel the way because you cannot see anything.
• if you grope for something such as the solution to a problem, you try to think of it, when you have no real idea what it could be.
grope in the dark
• fumble or feel about in the darkness, search for in the dark; proceed by trial and error, proceed uncertainly
grope one's way
• feel one's way, guess one's way; proceed by trial and error, proceed uncertainly

grope را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین جهانگرد
1- to search or go somwhere using your hands only because you cant see کورکورانه رفتن/گشتن
she groped for her glasses on the bedside table
i groped my way through the trees
2-دستمالی کردن
he accused for groping
groping is one of the drawbacks of subway

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی grope
کلمه : grope
املای فارسی : گرپ
اشتباه تایپی : لقخحث
عکس grope : در گوگل

آیا معنی grope مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )