برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1541 100 1
شبکه مترجمین ایران

gotta

واژه gotta در جمله های نمونه

1. Feelings fade, people change. You just gotta learn to accept that.
[ترجمه ترگمان]احساسات محو می‌شوند مردم تغییر می‌کنند فقط باید یاد بگیری اینو قبول کنی
[ترجمه گوگل]احساسات محو می شوند، مردم تغییر می کنند شما فقط باید یاد بگیرید که قبول کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You got a dream. You gotta protect it.
[ترجمه Daniel] تو یه رویا داری پس باید ازش محافظت کنی
|
[ترجمه ترگمان]تو خواب دیدی باید ازش محافظت کنی
[ترجمه گوگل]شما یک رویا دارید شما باید از آن محافظت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I've gotta get outta here.
[ترجمه حامد] من باید برم بیرون از اینجا|
[ترجمه ترگمان]باید از اینجا برم بیرون
[ترجمه گوگل] ...

معنی کلمه gotta به انگلیسی

gotta
• must, need to (internet slang)
• gotta is used in written english to represent the words `got to' when they are pronounced informally, as a way of saying `have to' or `must'.
gotta pic
• (internet slang) do you have a picture of yourself (that i can see)?

gotta را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محبوبه
باید
علیزاده
Gotta=have got to
مجبور بودن
AmirAj
اگر این کلمه را در جمله ی I gotta go مشاهده کردین این کلمه همه have toاست.
این کلمه کمتر در مکالمه آمریکایی ها مشاهده شده و مربوط به مکالمه های انگلیسی ها است.
سجاد مصلحی
abbreviation of got to
بهمن حکمتی زاده
در محاوره به عنوان مخفف برای دو عبارت زیر به کار می رود:
1 - have got a مثال: "I gotta licence"
2- have got to مثال: "you gotta be careful"
Nzi Gbn
Gotta = got to
Got to = have to = must باید

علی اکبر محمدی
معادل souldیا have toیا has toوبه معنای باید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی gotta مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )