برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1399 100 1

gibberish

/ˈɡɪbərɪʃ/ /ˈdʒɪbərɪʃ/

معنی: حرف شکسته و نا مفهوم، قلمبه سولمبه
معانی دیگر: سخن تند و نامفهوم، زرزر، ور زنی، سخن دست و پا شکسته

بررسی کلمه gibberish

اسم ( noun )
• : تعریف: written or spoken words that are unintelligible, needlessly obscure, or without coherent meaning.
مشابه: abracadabra, bilge, double-talk, jabber, jargon, mumbo jumbo, nonsense

- The letter appeared to contain nothing but gibberish until they discovered it was written in code.
[ترجمه ترگمان] به نظر می‌رسید که این نامه چیزی جز gibberish نیست مگر اینکه کشف کنند که در کد نوشته شده‌است
[ترجمه گوگل] به نظر می رسد نامه ظاهرا حاوی اطلاعاتی بود اما گویای آن تا زمانی که کشف کرد که در کد نوشته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه gibberish در جمله های نمونه

1. I was so nervous, I just started talking gibberish.
[ترجمه ترگمان]، خیلی عصبی بودم تازه شروع کردم به حرف زدن
[ترجمه گوگل]من خیلی عصبی بودم، فقط شروع کردم به حرف زدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You were talking gibberish in your sleep.
[ترجمه ترگمان]تو خواب چرت و پرت می‌گفتی
[ترجمه گوگل]شما در خواب خوابیده بودید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Or would it sound like gibberish?
[ترجمه ترگمان]یا به نظر نامفهوم میاد؟
[ترجمه گوگل]یا آن را مانند gibberish می شنوید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. At times I went almost mad, talking gibberish, pulling faces, and singing in mock Latin.
[ترجمه ترگمان]گاهی دیوانه می‌شدم و حرف می‌زدم، صورت‌ها را می‌کشیدم و به زبان لاتین آواز می‌خواندند
[ترجمه گوگل]در بعضی موارد من تقریبا دیوانه شدم، با صدای بلند صحبت میکردم، چهره ها را می کشیدم و آواز میخواندم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف gibberish

حرف شکسته و نا مفهوم (اسم)
gibberish
قلمبه سولمبه (صفت)
gibberish

معنی gibberish در دیکشنری تخصصی

gibberish
[کامپیوتر] اصطلاحی که برای بیان لازم نبودن داده بکار می رود

معنی کلمه gibberish به انگلیسی

gibberish
• nonsensical speech; babble; unintelligible speech; use of highly technical or obscure words (in speech or writing)
• gibberish is talk which does not make any sense.

gibberish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا زارعی
کیمیاگران عصرقدیم ،سعی زیادی در مخفی کردن ایده ها و یافته هاشون می کردند.
یکی ار بزرگترین این کیمیاگران، جابر بن حیان (به اعتقاد بسیاری پدرعلم شیمی ) ، با توجه به جو بسیار امنیتی زمان خودش،
نوشته ها و کشفیات خودش رو به صورت کدهای پیچیده، رمز میکرد و برای کسی قابل فهم نبود...

خیلی از محققان، لغت gibberish رو برگرفته از نام جابربن حیان میدونند، به خاطر نامفهوم بودن دست نوشته هاش...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی gibberish
کلمه : gibberish
املای فارسی : گیببریش
اشتباه تایپی : لهذذثقهسا
عکس gibberish : در گوگل

آیا معنی gibberish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )