برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

get behind


1- به عقب یا پشت (چیزی) رفتن 2- پشتیبانی کردن، حمایت کردن 3- (در پرداخت قسط یا قرض) عقب افتادن، نکول کردن

واژه get behind در جمله های نمونه

1. You can always catch up later if you get behind.
[ترجمه ترگمان]اگر از پشت سر در بیاوری، می‌توانی بعدا آن را بگیری
[ترجمه گوگل]شما همیشه می توانید عقب بکشید اگر پشت سر بگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If you get behind with the rent, you will be asked to leave.
[ترجمه شقایق] اگر پول اجاره رو دیر پرداخت کنی، مجبور می‌شی اینجا رو ترک کنی.
|
[ترجمه یاسر دهقانی] اگروجه اجاره را پشت گوش بیاندازی بایستی خانه را خالی (ترک )کنی
|
[ترجمه ترگمان]، اگه پول اجاره رو بگیری از من خواستی که از اینجا بری
[ترجمه گوگل]اگر شما با اجاره به عقب برگردید، از شما خواسته می شود که ترک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I don't want to get behind with my work.
...

معنی کلمه get behind به انگلیسی

get behind
• to get behind in work or studies, fall behind; (slang) support something, approve of

get behind را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
not do sth on time or accept that you can not do sth
سید محمود حسینی
پشت کسی در اومدن
حمایت کردن
Yasna
به تعویق انداختن
Banafshe
Miss an opportunity to do something and you dont do that on time so you have to do with your next work later then you will find it difficult
Peyvand
Not do sth on time
Hana
پشت گوش انداختن كارها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی get behind

کلمه : get behind
املای فارسی : گات بهیند
اشتباه تایپی : لثف ذثاهدی
عکس get behind : در گوگل

آیا معنی get behind مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )