برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1475 100 1

Good

/ˈɡʊd/ /ɡʊd/

معنی: خیر، خوبی، کامیابی، مال منقول، مال التجاره، نیک، نیکو، ارجمند، خوشنام، خوش، پاک، خیر، قابل، شایسته، پسندیده، خوب، صحیح، سودمند، مهربان، مطبوع
معانی دیگر: (حرف ندا): ای ! عجب ! وای !، (عامیانه) به خوبی، به طور خوب، (با: the) آدم های خوب، خوبان، (به صورت جمع) کالا، مال، جنس، مفید، معتبر، ممتاز، محموله

بررسی کلمه Good

صفت ( adjective )
حالات: better, best
(1) تعریف: having qualities that are desired, enjoyed, or beneficial; desirable.
مترادف: beneficial, desirable, positive
متضاد: bad, evil, ill
مشابه: advantageous, capital, excellent, favorable, fine, first-rate, great, satisfactory, superb, terrific, well, wonderful

- That was a really good movie, and I'd like to see it again.
[ترجمه ترگمان] فیلم خوبی بود و دوست دارم دوباره ببینمش
[ترجمه گوگل] این یک فیلم واقعا خوب بود و من می خواهم آن را دوباره ببینم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The cafeteria actually serves quite good food.
[ترجمه ترگمان] کافه‌تریا در واقع غذای خوبی را سرو می‌کند
[ترجمه گوگل] کافه تریا در واقع غذاهای بسیار خوبی را خدمت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She got a good score on her exam.
[ترجمه علیرضا] اون دختر نمره ی خوبی در امتحانش گرفته بود|
...

واژه Good در جمله های نمونه

1. good (or pure) intention
نیت پاک

2. good advertising leads to good sales
تبلیغات خوب موجب فروش خوب می‌شود.

3. good advice
پند مفید

4. good and evil
خیر و شر

5. good and ill are sometime mixed
نیکی و بدی گاهی در هم آمیخته‌اند.

6. good deeds, good words, and good thoughts
کردار نیک،گفتار نیک،پندار نیک

7. good detectives have photographic memories
کارآگاهان خوب دارای حافظه‌ی تصویری هستند.

8. good earth in a broad valley
خاک خوب در دره‌ای پهناور

9. good eggs
تخم مرغ‌های خوب (تازه)

10. good enough
نسبتا خوب،خوب به حد کافی

11. good eyesight
بینایی طبیعی،بینایی خوب

12. good fortune and bad fortune are often the product of the human mind itself
خوشبختی و بدبختی اغلب زاده‌ی اندیشه‌ی خود انسان‌ها است.

13. good gracious! is it you?
عجب‌! این تو هستی‌؟

14. good grief,i cut my hand!
...

مترادف Good

خیر (اسم)
good , well , benefit , boon , alms , handout , welfare , almsdeed , philanthropy , aught , property , benefaction , weal , well-doing
خوبی (اسم)
good , boon , excellence , beauty , goodness , kindness , kindliness , fairness , comeliness , good quality , excellency
کامیابی (اسم)
good , speed , success , prosperity , glee , palm
مال منقول (اسم)
good
مال التجاره (اسم)
good , merchandise , stock-in-trade
نیک (صفت)
good
نیکو (صفت)
good , pleasant
ارجمند (صفت)
good , lofty , venerable
خوشنام (صفت)
good , reputed
خوش (صفت)
good , pleasant , well , happy , pleasing , sweet , merry , delighted , cheerful , blissful , blithe , buxom , festal , jocund
پاک (صفت)
good , clean , sheer , pure , naked , stark , kosher
خیر (صفت)
good , kind , genial , beneficent , benignant , big-hearted
قابل (صفت)
able , capable , good , qualified , apt , thorough-paced
شایسته (صفت)
able , good , qualified , apt , fit , worthy , competent , proper , sufficient , suitable , meet , apropos , befitting , intrinsic , seemly , becoming , deserving , meritorious
پسندیده (صفت)
good , acceptable , desirable , admirable , pleasant , honorable
خوب (صفت)
good , suitable , super , acceptable , pleasant , well , nice , fine , ok , kind , handsome , beautiful , okay , pretty , applicable , fortunate , goodly , pukka , pucka , okey , wally , well-groomed
صحیح (صفت)
good , right , true , correct , accurate , exact , valid , authentic , all right , safe , simon-pure , integral , well-advised
سودمند (صفت)
good , available , useful , handy , subservient , conducive , advantageous , beneficial , lucrative , constructive , beneficent , commodious , salubrious , fructuous , instrumental , purposive , serviceable , salutary
مهربان (صفت)
good , humane , compliant , tender , kind , friendly , affable , merciful , gentle , compassionate , complaisant , affectionate , mellow , meek , amiable , soft , benignant , big-hearted , charitable , benign , mild , gracious , placable , clement , condescending , couth , good-natured , kind-hearted , good-hearted , kindly , well-disposed , warm-hearted , obliging , open-armed , open-hearted , tender-hearted
مطبوع (صفت)
good , proper , pleasant , handsome , agreeable , graceful , scrumptious , sweet , exquisite , dainty , lovesome , placable , toothsome , sapid , issued , typed , printed

معنی عبارات مرتبط با Good به فارسی

عصرشمابخیر
عصرشمابخیر
بعدازظهر به خیر، سلام، خداحافظ (سلام و خداحافظی بین ظهر و غروب آفتاب)
(آمریکا) بسیار، کاملا
ضامن معتبر
ضامن معتبر
شب شماخوش
(معمولا با the) انجیل، کتاب مقدس
ادب، تربیت، رفتارصحیح
bye good خدا حافظ، بدرود، وداع
by good خدا حافظ، بدرود، وداع
شادی، پایکوبی، عشرت
نشان خوش رفتاری (مدال نظامی ارتش آمریکا که به پاداش رفتار خوب و کارآیی و وفاداری اعطا می گردد)
صبح شمابخیر، بامدادنیک
روز به خیر (برای سلام و خداحافظی به کار می رود)
good debt ...

معنی Good در دیکشنری تخصصی

good
[ریاضیات] محصول، کالا، جنس
[حقوق] مال منقول، هر نوع دارایی شخصی
[فوتبال] توپ دروازه
[حقوق] دلیل کافی از نظر قانون
[زمین شناسی] رخ خوب هرگاه کانی در امتداد سطوح معینی بشکند و سطوح صاف ایجاد کند در آن صورت می گویند که دارای رخ خوب است , در این کانیها همواره کانی در جهات سطوح رخ می شکند و سطوح شکست ناهموار ندارد . مانند کلسیت , نمک طعام , گالن . همچنین انواع رخ را بنگرید.
[عمران و معماری] زهکشی خوب
[زمین شناسی] خاک خوب
[حقوق] حسن نیت
[ریاضیات] کالای در جریان ساخت
[عمران و معماری] بارگیری کالا
[زمین شناسی] موفق باشی
[ریاضیات] کالای سرمایه ای
[ریاضیات] کالای سرمایه ای در گردش ...

معنی کلمه Good به انگلیسی

good
• benefit, asset; something positive; virtue, decency, honor
• excellent; pleasant; pleasurable; decent; valid; well-behaved; in fine condition; competent, skilled; positive; having admirable moral values
• nice, excellent, of high quality
• something that is good is pleasant, acceptable, or satisfactory.
• someone who is in a good mood is cheerful and pleasant to be with.
• if you are good at something, you are skilful and successful at it.
• a good person is kind and thoughtful.
• you also use good to describe someone who is morally correct in their attitudes and behaviour.
• a child or animal that is good is well-behaved.
• good is moral and religious correctness.
• if something is done for the good of a person or organization, it is done in order to benefit them.
• you use good with a negative to say that something will not succeed or be of any use.
• you use good to emphasize the extent or degree of something.
• goods are things that are made to be sold.
• if you say it's a good thing or it's a good job that something is the case, you mean it is fortunate.
• if you say that someone has done a good job of doing something, you mean that they have been successful in doing that thing.
• if you say that something will do someone good, you mean that it will benefit them or improve them.
• people say `good for you' to express approval.
• if something happens for good, the situation it produces will never change.
• you use as good as before an adjective or a verb to indicate that something is almost true.
• if you make good some damage or a loss, you repair the damage or replace what has been lost.
• if you deliver the goods or come up with the goods, you do what is expected of you; an informal expression.
good afternoon
• hello, good day, goodbye
• you say `good afternoon' in the afternoon when you are greetin ...

Good را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
بهین
جهان
توانا ( در مورد انسان )
mbrke
Life's Good
Very Very Good
I For Get
The Past Make
زندگی خیلی خوب است
فراموش میکنم گذشته را
tinabailari
the cake tastes good
کیک مزه خوبی دارد ❤️
😉😉😌😌😞😞
خوب،خیر
افشین صبحگاهی
خوب بودن
شما انسان خوبي هستيد You are a good man
👍🏻
ARYAN BANAEI
خوبی،نیکو،خوب بودن
حسین
مشروع (به ویژه هنگامی که مضاف واژه هایی با معنی حق و حقوق قرار میگیرد.)
مهسا
your own good
به صلاح خودت
Dana Ghaffari
نیکو صفت
لعبت
مستحسن
نکو
نیک
نیکوروی
هژیر
گیسو
مناسب
امین کروشاوی
have a good day
روز خوبی داشته باشید
Mohamad
کالا یا جنس.
خوب یا نرمال
عبدالباقی بهیج
خوب ، اجناس ، کالا
گلی افجه
کالا
خوب
آرام
منفعت، مصلحت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی good
کلمه : good
املای فارسی : گود
اشتباه تایپی : لخخی
عکس good : در گوگل

آیا معنی Good مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران