برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1731 100 1
شبکه مترجمین ایران

flunky

/ˈflʌŋki/ /ˈflʌŋki/

معنی: پادو، نوکر، مامور جزء
معانی دیگر: (در اصل - تحقیرآمیز) نوکر، غیر ماهر

بررسی کلمه flunky

اسم ( noun )
حالات: flunkeys, flunkies
(1) تعریف: one who does unskilled, menial, or trivial tasks.
مشابه: hack

(2) تعریف: one who flatters or fawns on another; toady.
مشابه: lackey

(3) تعریف: a male servant wearing livery; lackey.

واژه flunky در جمله های نمونه

1. He has a private jet and a team of flunkies ready to grant every wish.
[ترجمه ترگمان]اون یه جت شخصی و یه تیم \"flunkies\" داره که هر آرزوش رو برآورده کنه
[ترجمه گوگل]او یک هواپیمای خصوصی و یک تیم از هواپیماهای بدون سرنشین دارد که آماده هر گونه آرزو هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is psychology of a kind of flunky .
[ترجمه ترگمان]این روان‌شناسی از نوع flunky است
[ترجمه گوگل]این روانشناسی نوعی سستی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The flunky is by far the more dangerous for us. So there will be much more trouble if you squeeze him out of the company.
[ترجمه ترگمان] The فقط برای ما خیلی خطرناکه بنابراین اگر او را از شرکت بیرون squeeze دردسر بیشتری خواهد بود
[ترجمه گوگل]زشتی برای ما بسیار خطرناک است بنابراین اگر شما او را از شرکت بیرون بیاورید، مشکلی بیشتر خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Damned! You unpatriotic flunky, get ready for your death!
[ترجمه سعید پارساپور ...

مترادف flunky

پادو (اسم)
peon , footman , lackey , page , busboy , scullion , errand boy , flunkey , flunky , footboy , lacquey , legman
نوکر (اسم)
help , man , swain , footman , servant , lackey , valet , server , menial , flunkey , henchman , famulus , handyman , flunky , footboy , manservant , lacquey , servitor , slavey , yes-man
مامور جزء (اسم)
flunkey , flunky

معنی کلمه flunky به انگلیسی

flunky
• servant; person who flatters, sycophant

flunky را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی flunky

کلمه : flunky
املای فارسی : فلونکی
اشتباه تایپی : بمعدنغ
عکس flunky : در گوگل

آیا معنی flunky مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )