endoplasmic reticulum

تخصصی

[علوم دامی] ساختار غشای درون سلولی که در پروتئین سازی بکار می رود
[صنایع غذایی] شبکه اندوپلاسمی : شبکه های داخلی سلولی در موجودات عالی

پیشنهاد کاربران

شبکۀ درمیان‏ یاخته‏ ای: شبکه ‏ای کیسه‏ ای در یاخته‏ های تمایزیافته که در سنتز و انتقال پروتئین ها و همچنین در واکنش های دگرگشتی، از جمله سنتز فسفولیپیدها و اسیدهای چرب، نقش دارد
endoplasmic reticulum ( زیست‏شناسی )
واژه مصوب: شبکۀ درمیان‏یاخته‏ای
تعریف: شبکه‏ای کیسه‏ای در یاخته‏های تمایزیافته که در سنتز و انتقال پروتئین ها و همچنین در واکنش های دگرگشتی، از جمله سنتز فسفولیپیدها و اسیدهای چرب، نقش دارد
شبکه آندوپلاسمی ( ER )

بپرس