برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

exhort

/ɪɡˈzɔːrt/ /ɪɡˈzɔːt/

معنی: نصیحت کردن، تشویق و ترغیب کردن
معانی دیگر: (با پند یا هشدار) آگاهاندن، برحذر کردن یا داشتن، پرهیزاندن، ایزانیدن، نصحیت کردن

بررسی کلمه exhort

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: exhorts, exhorting, exhorted
• : تعریف: to advise, urge, or incite with great seriousness.
مترادف: admonish, urge
مشابه: adjure, advise, caution, counsel, encourage, enjoin, entreat, implore, incite, press, prevail, prevail on, prompt

- She exhorted her aimless brother to look for a job.
[ترجمه ترگمان] به برادر کوچکش نهیب زد که دنبال کار بگردد
[ترجمه گوگل] او برادر بی هدف خود را به دنبال شغلی دعوت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: exhorter (n.)
• : تعریف: to give advice or admonition in an urgent but encouraging manner.
مترادف: urge
مشابه: advise, counsel, implore, plead, preach

واژه exhort در جمله های نمونه

1. The governor exhorted the prisoners not to riot.
[ترجمه پویا محمودی] رئیس زندان، زندانی‌ها را نصیحت کرد که شورش نکنند.
|
[ترجمه ترگمان]فرماندار به زندانی‌ها دستور داد شورش نکنن
[ترجمه گوگل]فرماندار زندانیان را مجبور به شورش کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kennedy exhorted his listeners to turn away from violence.
[ترجمه ترگمان]کندی به شنوندگان خود اندرز داد که از خشونت دور شوند
[ترجمه گوگل]کندی از شنوندگان خواسته است که از خشونت کنار بیایند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The chairman exhorted the party workers to action.
[ترجمه ترگمان]رئیس به کارگران این حزب را تشویق کرد که وارد عمل شوند
[ترجمه گوگل]رئیس، کارگران حزب را به اقدام دعوت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف exhort

نصیحت کردن (فعل)
admonish , advise , exhort , preach
تشویق و ترغیب کردن (فعل)
exhort , lead on

معنی کلمه exhort به انگلیسی

exhort
• urge strongly, advise earnestly, admonish, council
• if you exhort someone to do something, you try hard to persuade them to do it; a formal word.

exhort را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوالفضل نیک اختر
درخواست کردن
خواستن از
تشویق کردن
نصیحت کردن
امیررضا
انتشار آلاینده
Figure
فراخواندن
دعوت کردن
خواستن
توصیه کردن
ترغیب کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی exhort

کلمه : exhort
املای فارسی : اخهرت
اشتباه تایپی : ثطاخقف
عکس exhort : در گوگل

آیا معنی exhort مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )