doomsday

/ˈduːmzˌde//ˈduːmzdeɪ/

معنی: عقبی، محشر، روز قیامت، روز داوری، روز رستاخیر، روز حساب
معانی دیگر: روز رستاخیز، روز قیامت (judgement day)، (به طور کلی) روز حساب رسی

جمله های نمونه

1. the resurrection of the dead on doomsday
رستاخیز مردگان در روز قیامت

2. we are killed by our bodies, and on doomsday how sorry we will be that we didn't mortify the body
ما کشته ی نفسیم و بس آوخ که درآید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم

3. This job's going to take me till doomsday.
[ترجمه زینب سرآمد] این کتاب می خواهد مرا تا روزقیامت ببرد.
|
[ترجمه گوگل]این شغل مرا تا روز قیامت خواهد برد
[ترجمه ترگمان]این شغل تا قیامت منو میبره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This work will take me till doomsday.
[ترجمه گوگل]این کار مرا تا روز قیامت خواهد برد
[ترجمه ترگمان]این کار تا قیامت منو میبره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You could wait till Doomsday and he'd never show up.
[ترجمه گوگل]شما می توانید تا روز قیامت صبر کنید و او هرگز ظاهر نشود
[ترجمه ترگمان]تا قیامت صبر کنی و دی گه خودشو نشون نده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Doomsday cuts a swathe across the States and takes on Superman in a clash of the titans.
[ترجمه گوگل]Doomsday بخش‌هایی را در سراسر ایالات می‌کشد و در درگیری تایتان‌ها با سوپرمن روبرو می‌شود
[ترجمه ترگمان]روز قیامت یک نوار باریک را در سرتاسر آمریکا قطع می کند و سوپرمن را در برخورد با غول به حساب می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. As with the Doomsday scenario, this further militarisation of the police occurred without public debate or accountability.
[ترجمه گوگل]همانند سناریوی روز قیامت، این نظامی‌سازی بیشتر پلیس بدون بحث عمومی یا پاسخگویی صورت گرفت
[ترجمه ترگمان]همانند سناریوی روز رستاخیز، این militarisation بیشتر پلیس بدون بحث و پاسخ عمومی رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We're going to build the Doomsday Machine and conquer the world.
[ترجمه گوگل]ما قرار است ماشین روز قیامت را بسازیم و جهان را فتح کنیم
[ترجمه ترگمان]می خواهیم ماشین روز قیامت را بسازیم و دنیا را فتح کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. You can wait till doomsday before she'll tell you!
[ترجمه گوگل]شما می توانید تا روز قیامت صبر کنید تا او به شما بگوید!
[ترجمه ترگمان]شما می توانید تا روز قیامت صبر کنید تا او به شما چیزی بگوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Tourism officials are less sanguine. All those doomsday predictions helped galvanise the response, and that has helped the Gulf coast recover.
[ترجمه گوگل]مسئولان گردشگری کمتر متعصب هستند همه آن پیش‌بینی‌های روز قیامت به تقویت واکنش کمک کرد و این به بهبود سواحل خلیج فارس کمک کرد
[ترجمه ترگمان]مقامات گردشگری کم تر امیدوارند تمامی این پیش بینی های روز جهانی به galvanise در پاسخ کمک کرده است و این امر به بهبود ساحل خلیج کمک کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Affected by the Christian notion of doomsday, the Russian writers always make efforts to seek the ultimate and Faramita perfectness while depicting the realistic evils in their works.
[ترجمه گوگل]نویسندگان روسی که تحت تأثیر تصور مسیحی روز رستاخیز قرار دارند، همواره تلاش می‌کنند تا ضمن به تصویر کشیدن بدی‌های واقع‌گرایانه در آثار خود، به دنبال کمال نهایی و فرامیتا باشند
[ترجمه ترگمان]نویسندگان روس که تحت تاثیر مفهوم مسیحیت روز قیامت قرار گرفته اند، همواره تلاش می کنند تا به دنبال اهداف نهایی و نهایی خود باشند در حالی که the واقع گرایانه در کارهایشان را به تصویر می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Doomsday should be another dream maker?
[ترجمه گوگل]Doomsday باید رویاساز دیگری باشد؟
[ترجمه ترگمان]تا قیامت هم باید رویای دیگری داشته باشد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The Doomsday Book, completed in 108 was the result of general survey of England made in 108 and stated the extent, value, the population, state of cultivation and ownership.
[ترجمه گوگل]کتاب روز قیامت که در سال 108 تکمیل شد، نتیجه بررسی کلی انگلستان بود که در سال 108 انجام شد و میزان، ارزش، جمعیت، وضعیت کشت و مالکیت را بیان کرد
[ترجمه ترگمان]کتاب رستاخیز، که در ۱۰۸ سالگی به پایان رسید، نتیجه بررسی عمومی انگلستان در ۱۰۸ مورد بود و میزان، ارزش، جمعیت، وضعیت کشت و مالکیت را بیان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Doomsday, and developers fate steelyard weight: Union mergers and acquisitions sell?
[ترجمه گوگل]روز قیامت، و توسعه دهندگان سرنوشت استیل یارد وزن: ادغام اتحادیه و اکتساب فروش؟
[ترجمه ترگمان]روز قیامت، و توسعه دهندگان سرنوشت steelyard را تعیین می کنند: ادغام اتحادیه و خرید و فروش؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

عقبی (اسم)
afterworld, armageddon, doomsday, last judgment, judgment day, requital, retribution

محشر (اسم)
doomsday, doom

روز قیامت (اسم)
doomsday

روز داوری (اسم)
doomsday

روز رستاخیر (اسم)
doomsday

روز حساب (اسم)
doomsday

انگلیسی به انگلیسی

• judgment day; end of the world
doomsday is the end of the world.
if you say that something will or could happen until doomsday, you mean that it will or could go on for ever.

پیشنهاد کاربران

۱. روز قیامت. روز محشر ۲. روز مکافات. روز بازخواست ۳. مصیبت. فاجعه
مثال:
It was like a scene from doomsday.
آن شبیه صحنه ای از روز قیامت بود.
روز قیامت - روز رستاخیز - روز حساب - روز حساب رسی
MEANING:
1 - In the Christian religion, Doomsday is the last day of the world, on which God will judge everyone.
- Doomsday means literally judgement day, the Last Judgement of Christian tradition.
...
[مشاهده متن کامل]

- a day of final judgment
- the end of the world
2 - Doomsday is a day or time when you expect something terrible or unpleasant is going to happen.
- a time of catastrophic destruction and death
- a time when something very bad will happen
💠 A messenger brought this to the store room.
Now they're sending warnings!
What's happening doc?
Nothing, just drive!
They must wait to set up 856 committees meetings and other rubbish.
If we rely on them, we'll have to wait until Dooms day.
Two years on this project and it's not enough.
They need another century.
What can we do?
We must do it ourselves.
See that Schmidt doesn't put the rubbish back.
Alright, don't worry.
Call me if you need me.
اینو یه نامه رسون اورد دم انبار، گفتم شاید لازمش داشته باشید.
نفهمیدم. . حالا دیگه واسه من نامه میدن!
چی شده آقای دکتر؟
هیچی، همش حرف حرف حرف!
باید صبر کرد، باید ۸۵۶ تا جلسه و کمیسیون و کوفت و زهرمار دیگه بذارن.
ما اگه بخوایم به امید اینا بشینیم، باید تا قیام قیامت صبر کنیم.
دو ساله که دارن رو این طرح کار میکنن، هنوز بسه شون نیست.
اونوقت صد سال دیگه هم احتیاج دارن!
آقای دکتر تکلیف چیه، چیکار باید کرد؟
ما باید خودمون به فکر کار خودمون باشیم.
تو فقط مواظب باش که یه وقت این اشمیت این آت و آشغالا رو دو مرتبه نچپونه تو انبار.
چشم، خاطرتون جمع باشه.
اگه طوری شد به من تلفن بزن، فهمیدی.
چشم حتماً بهتون تلفن میزنم، چشم.

the end of the world, or a time when something very bad will happen
پایان جهان، یا زمانی که اتفاق بسیار بدی رخ خواهد داد
روز جزا، قیامت، محشر
Ecologists predict a doomsday scenario ( = a time when death and destruction will happen ) if global warming continues to increase at the present rate.
...
[مشاهده متن کامل]

You could talk till/until doomsday ( = for a very long time ) , but they will never change their minds.
Synonym;
Judgment Day

منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/doomsday
روز داد. [ زِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از روز قیامت : ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده و گر تو می ندهی داد روز دادی هست . سعدی .
روز عرض . [ زِ ع َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) روز سان . رجوع به عرض و سان شود. || روز قیامت : پس بود ظلمات بعض فوق بعض نی خرد یار و نه دولت روزعرض . مولوی .
آخرالزمان/پایان دنیا، روز قیامت/روز محشر ( =Judgement Day )
یوم المظالم ؛ روز جزا. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) . روز دادرسی.
روز امید و بیم . [ زِ اُ / اُم ْ می دُ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) روز محشر. ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) . کنایه از روز قیامت است . ( برهان قاطع ) ( انجمن آرا ) : شنیدم که در روز امید و بیم بدان را به نیکان ببخشد کریم . سعدی ( از آنندراج ) .
بی فردا ؛ روزی که در پی آن فردایی نیست. کنایه از روز قیامت :
دل تو جفت طرب باد وز تعب شد فرد
تو در نشاط و طرب تا به روز بی فردا.
سوزنی.
نهایی
the day of doom=The end of the world; judgment day
قیامت، روز مبادا
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس