day care

/ˈdeɪˈker//deɪkeə/

(خدمات مهد کودک) کودک داری، (درمان) مراقبت در روز

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: day-care (adj.)
• : تعریف: daytime care and supervision, in a home or day-care center, esp. for preschool children, or after-school or vacation care for older children, or supervised daytime care for elderly or disabled people.

جمله های نمونه

1. There is an urgent need for more day care centres and more hospital beds.
[ترجمه گلی افجه ] مراقبت روزانه و نیاز به تخت های بیشتر ضرورت است
|
[ترجمه ترگمان]نیاز مبرمی به مراکز مراقبت روزانه و تخت های بیمارستانی وجود دارد
[ترجمه گوگل]نیاز فوری به مراکز روزمره و تخت های بیمارستان بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Day care is provided by the company she works for.
[ترجمه ترگمان]مراقبت های روز توسط شرکتی که او برای آن کار می کند ارائه می شود
[ترجمه گوگل]مراقبت روزانه توسط شرکتی که برای آن کار می کند، ارائه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Local authorities may provide day care for under fives.
[ترجمه گلی افجه ] مقامات محلی ممکن است مراقبت روزانه برای بچه های زیر ۵ ساله را تامین کند
|
[ترجمه ترگمان]مقامات محلی ممکن است خدمات مراقبت روزانه را در اختیار دولت قرار دهند
[ترجمه گوگل]مقامات محلی ممکن است مراقبت روزانه را برای کمتر از پنجاه انجام دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The cost of starting up a day care center for children ranges from $150,000 to $300,000.
[ترجمه ترگمان]هزینه راه اندازی یک مرکز مراقبت روزانه برای کودکان از ۱۵۰۰۰۰ دلار تا ۳۰۰،۰۰۰ دلار است
[ترجمه گوگل]هزینه راه اندازی یک مرکز مراقبت روزانه برای کودکان از 150،000 تا 300،000 دلار متغیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The current welfare bill includes money for day care.
[ترجمه ترگمان]لایحه رفاهی کنونی شامل پول برای مراقبت روزانه می شود
[ترجمه گوگل]لایحه فعلی رفاه شامل پول برای مراقبت روزانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Not all good day care is so costly.
[ترجمه گلی افجه ] همه مراقبت های روزانه خوب گران نیستند
|
[ترجمه ترگمان]تمام روز خوب نیست
[ترجمه گوگل]همه مراقبت های خوب روزانه خیلی گران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Subsidized day care for low-income families costs considerably less.
[ترجمه ترگمان]مراقبت روزانه برای خانواده های کم درآمد به طور قابل توجهی کم تر است
[ترجمه گوگل]مراقبت روزانه برای خانواده های کم درآمد روزانه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The company's day care service has been a lifesaver for many parents.
[ترجمه ترگمان]خدمات مراقبت روزانه شرکت مادر بسیاری از والدین بوده است
[ترجمه گوگل]خدمات مراقبت روزانه این شرکت برای بسیاری از والدین، نجات دهنده بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Full day care facilities are available on request.
[ترجمه ترگمان]امکانات مراقبت روزانه به صورت درخواست در دسترس هستند
[ترجمه گوگل]امکانات کامل روزانه در صورت درخواست در دسترس می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. I am investigating alternative day care provision for elderly adults with learning difficulties.
[ترجمه ترگمان]من در حال تحقیق در مورد ارائه مراقبت های روز جایگزین برای بزرگسالان مسن با مشکلات یادگیری هستم
[ترجمه گوگل]من در مورد مراقبت های روزانه مراقبت روزانه برای بزرگسالان سالخورده با مشکلات یادگیری تحقیق می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Day care facilities for the mentally handicapped include what used to be known as adult training centres.
[ترجمه ترگمان]امکانات مراقبت روزانه برای افراد معلول ذهنی شامل آنچه که قبلا به عنوان مراکز آموزش بزرگسالان شناخته می شد
[ترجمه گوگل]امکانات مراقبت روزانه برای افراد دارای اختلال ذهنی شامل مواردی است که به عنوان مراکز آموزش بزرگسال شناخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Yellow Pages for day care centers.
[ترجمه ترگمان]صفحات زرد برای مراکز مراقبت روزانه
[ترجمه گوگل]مراکز زرد برای مراکز مراقبت روزانه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Child care: day care, nursery school,(Sentence dictionary) babysitting.
[ترجمه ترگمان]مراقبت از کودک: مراقبت روزانه، مدرسه مهد کودک، (فرهنگ لغت جملات)
[ترجمه گوگل]مراقبت از کودکان: مراقبت روزانه، مدرسه مهد کودک، (فرهنگ لغت حکم) کودکستان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Many day care facilities are subsidized by the city.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از تسهیلات مراقبت روزانه از سوی شهر یارانه دریافت می کنند
[ترجمه گوگل]بسیاری از امکانات روزانه توسط شهر مورد حمایت قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. She spent time at a day care center, a senior center, a food distribution place.
[ترجمه ترگمان]او زمان را در یک مرکز درمانی، یک مرکز ارشد، یک مکان توزیع غذا گذراند
[ترجمه گوگل]او در یک مرکز مراقبت روزانه، یک مرکز ارشد، یک محل توزیع مواد غذایی زمان خود را صرف کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The daycare hours are keyed to the needs of working parents.
[ترجمه ترگمان]ساعات مهد کودک به نیازهای والدین شاغل تبدیل شده است
[ترجمه گوگل]ساعتهای مراقبت روزانه به نیاز والدین کار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Schools often double as daycare or healthcare facilities, or house adult classes and sports activities.
[ترجمه ترگمان]مدارس اغلب به صورت مهد کودک یا امکانات بهداشتی، یا کلاس های بزرگ سال خانگی و فعالیت های ورزشی دو برابر می شوند
[ترجمه گوگل]مدارس اغلب به عنوان مهد کودک و مراقبت های بهداشتی، و یا کلاس بزرگسالان خانه و فعالیت های ورزشی دو برابر می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. Our daycare center, located right here in the building, is convenient for parents with young children.
[ترجمه ترگمان]مرکز daycare ما، که در اینجا در این ساختمان واقع شده است، برای والدین با کودکان خردسال امکان پذیر است
[ترجمه گوگل]مرکز مهد کودک ما، واقع در اینجا در ساختمان، مناسب برای والدین با کودکان جوان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Not one hospital, school or daycare centre closed-a formidable testament to an extraordinary feat of economic juggling.
[ترجمه ترگمان]یک بیمارستان، مدرسه یا مرکز نگهداری از کودکان بسته بود - یک گواهی قوی برای یک شاهکار شگفت انگیز از juggling اقتصادی
[ترجمه گوگل]یک مرکز بیمارستان، مدرسه یا مهد کودک بسته نیست - یک تظاهرات مهیج به یک شاهکار خارقالعاده از قضاوت اقتصادی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. At daycare Brian has to toe the mark, but at home his mother is quite lenient.
[ترجمه ترگمان]در مهد کودک، برایان مجبور به پنجه پا گذاشتن علامت است، اما در خانه مادرش بسیار ملایم است
[ترجمه گوگل]در دوران کودکی بریان باید علامت بزند، اما در خانه مادرش کاملا آرام است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. I then picked up the kids from school daycare.
[ترجمه ترگمان]بعد بچه ها رو از مهدکودک برداشتم
[ترجمه گوگل]سپس بچه ها را از مهد کودک مدرسه برداشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. The Chinatown Daycare Center division under CCBA, hosted it annual graduation ceremony.
[ترجمه ترگمان]بخش Center daycare Chinatown در زیر CCBA میزبان مراسم فارغ التحصیلی سالانه بود
[ترجمه گوگل]بخش CCCA Chinatown Daycare Centre، مراسم سالانه فارغ التحصیلی آن را برگزار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. Oct Official opening the Good Shepherd Daycare Centre with a staff of five and ten children.
[ترجمه ترگمان]در ماه اکتبر به همراه کارکنان پنج و ده کودک مرکز Good daycare را افتتاح کرد
[ترجمه گوگل]اکتبر رسمی افتتاح مرکز مراقبت شفار خوب با کارکنان پنج و ده کودک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. Daycare center for the elder make a great contribution to the overall public service.
[ترجمه ترگمان]مرکز daycare برای بزرگ تر سهم بزرگی در خدمات عمومی دارد
[ترجمه گوگل]مرکز مهد کودک برای سالمندان سهم بزرگی در خدمات کلی عمومی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

25. Well - to - canines can attend doggy daycare centers while their owners work.
[ترجمه ترگمان]سگ ها می توانند در مراکز نگهداری از سگ ها و در حالی که صاحبان آن ها کار می کنند، شرکت کنند
[ترجمه گوگل]در حالی که صاحبان آنها مشغول به کار میباشند، می توانند در مراکز مراقبت روزانه سگ کوچولو شرکت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

26. Daycare Cot 2 SHEET set Monkey Jungle Print!
[ترجمه ترگمان]daycare cot ۲ SHEET را با چاپ جنگل set!
[ترجمه گوگل]مراقبت از دوران کودکی 2 شانه مجموعه جنگل میمون چاپ!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. Well-to-do canines can attend doggy daycare centers while their owners work. Pets can even accompany their owners on vacation.
[ترجمه ترگمان]سگ های خانگی می توانند در مراکز نگهداری از سگ ها در حالی که صاحبان آن ها کار می کنند، شرکت کنند حیوانات خانگی حتی می توانند صاحبان آن ها را در تعطیلات همراهی کنند
[ترجمه گوگل]در حالی که صاحبان آنها مشغول به کار در مراکز مراقبت روزانه سگ کوچولو هستند، دندانهای دندانپزشکی مناسب میباشند حیوانات خانگی حتی می توانند در تعطیلات با صاحبان آنها همراه باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. Most of the best daycare centers have waiting lists longer than a Stars Wars movie ticket line, and it takes time to find, interview and hire a nanny.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از بهترین مراکز daycare، لیست انتظار بیش از یک خط فروش فیلم \"جنگ ستارگان\" را دارند، و زمان برای پیدا کردن، مصاحبه و استخدام پرستار بچه طول می کشد
[ترجمه گوگل]بسیاری از بهترین مراکز نگهداری روزانه در انتظار لیست های طولانی تر از خط بلیط بلیط جنگ ستارگان هستند و زمان زیادی برای پیدا کردن، مصاحبه و استخدام یک پرستار بچه وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. The daycare operator wasn't home, but a relative answered the door, Panos said.
[ترجمه ترگمان]Panos گفت که اپراتور daycare خانه نبود، اما یکی از بستگان به در پاسخ داد
[ترجمه گوگل]اپراتور مراقبت روزانه خانه نبود، اما یک نسل به درب پاسخ داد، پانوس گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• preschool, nursery that supervises children while parents are at work; center that supervises the elderly or disabled while family members are at work
day care is care that is provided for small children during the day while their parents are at work.
preschool, nursery that supervises children while parents are at work; center that supervises the elderly or disabled while family members are at work

پیشنهاد کاربران

بچه داری
روز نیکوکاری
مدد کار ( برای کودک یا بزرگسال )
مهد کودک
خانه سالمندان
پرستاری ( بچه یا سالمند )
پرستاری روزانه
مهدکودک
مرکزنگهداری ازسالمندان، مهدکودک.
مهد کودک
( در ایالات متحده ) تفاوتش با kindergarten این که kindergarten یک پایه تحصیلیِ که بخشی از آموزش ابتدایی محسوب می شه، ولی daycare یک سطح پیش دبستانی ( pre - kindergarten ) است.
They're opening a day care center
محلی برای مراقبت از کودکان شبیه مهد کودک. مرکز مراقبت از کودکان
مراقبت روزانه
Daycare روی هم به معنای مهدکودک
I drive my son to daycare
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما