برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1399 100 1

digress

/daɪˈɡres/ /daɪˈɡres/

معنی: گریز زدن، پرت شدن، منحرف شدن
معانی دیگر: (از موضوع) پرت شدن، از این شاخ به آن شاخ پریدن، کژروی کردن، پرت شدن از موضوع

واژه digress در جمله های نمونه

1. I'll tell you a funny story,if I may digress from my subject for a monent.
[ترجمه Adel Chaichian] برایتان یک داستان خنده دار تعریف خواهم کرد، اگر بتوانم برای یک لحظه از موضوع اصلی جدا شوم.
|
[ترجمه ترگمان]یک داستان خنده‌دار برایت تعریف می‌کنم، اگر از این موضوع به خاطر a موضوع بحث نکنیم
[ترجمه گوگل]اگر من بتوانم از موضوعم برای یک موننتد جدا شوم، یک داستان خنده دار را به شما می گویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Do you mind if I digress for a moment?
[ترجمه ترگمان]اشکالی نداره یه لحظه از موضوع منحرف بشم؟
[ترجمه گوگل]آیا من فکر می کنم اگر برای یک لحظه گرایش پیدا کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But I digress. To get back to what I was saying, this poem reflects the poet's love of nature and his religious beliefs.
[ترجمه ترگمان]اما من digress برای بازگشت به آنچه می‌گفتم، این شعر عشق شاعر طبیعت و باورهای مذهبی او را منعکس می‌کند
[ترجمه گوگل]اما من هراس دارم برای بازگشت به آنچه که گفتم، این شعر نشان دهنده عشق ب ...

مترادف digress

گریز زدن (فعل)
apostrophize , dodge , digress , leapfrog
پرت شدن (فعل)
digress , deviate , be dropped , overshoot , fall down , be thrown , be flung , depart from the subject
منحرف شدن (فعل)
stray , turn , swerve , digress , deviate , wander , extravagate

معنی کلمه digress به انگلیسی

digress
• deviate from the main point (in writing or speaking)
• if you digress, you stop talking about your main subject and talk about something different for a while; a formal word.

digress را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
از موضوع اصلی خارج شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی digress
کلمه : digress
املای فارسی : دیگرس
اشتباه تایپی : یهلقثسس
عکس digress : در گوگل

آیا معنی digress مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )