برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1463 100 1

delicate

/ˈdeləkət/ /ˈdelɪkət/

معنی: حساس، خوش ریخت، لاغر، لطیف، باریک، ظریف، خوش طعم، نازک بین، خوش مزه
معانی دیگر: خوشایند، دلچسب، دلپذیر، لذیذ، (ساختمان یا بافت یا کیفیت) ظریف، نازک، نرم، پاژ، نازک سرشت، پر ریزه کاری، موشکافانه، دارای ظرافت و حساسیت، زودشکن، زودآسیب، گزندپذیر، آسیب پذیر، نرم دل، علیل مزاج، زود بیمار، مافنگی، (وضع و غیره) حساس، سرنوشت ساز، اندیش سز (سزاوار اندیشه و تعمق و مهارت)، با ملاحظه، ملاحظه کار، پاسگر، پایشگر، موی بین، زودانگیخت، پرمهارت، زود دریاب، زودرنج، مشکل پسند، نازک نارنجی

واژه delicate در جمله های نمونه

1. delicate cloth
پارچه‌ی نرم و نازک

2. delicate colors
رنگ‌های دلپذیر

3. a delicate apparatus regulates the temperature inside the space capsule
دستگاه دقیقی حرارت درون کپسول فضایی را تنظیم می‌کند.

4. a delicate balance of powers
موازنه‌ی دقیق نیروها

5. a delicate child
کودک رنجور

6. a delicate design
طرح ظریف

7. a delicate difference
تفاوت ظریف و اندک

8. a delicate flavor
طعم لذیذ

9. a delicate instrument
ابزار دقیق و حساس

10. a delicate odor
بوی خوش

11. a delicate red color
رنگ قرمز ملایم

12. a delicate sense of smell
حس بویایی حساس

13. a delicate situation
وضعیت حساس

14. a delicate stomach
معده‌ی حساس

15. a delicate vase
...

مترادف delicate

حساس (صفت)
alive , acute , keen , sensitive , susceptible , delicate , touchy , tender , exquisite , vigilant , sensate , sentient , stark , techy , sensory , kittle , passible , sharp-nosed , soft-boiled , thin-skinned , supersensitive , susceptive , ticklish
خوش ریخت (صفت)
delicate , graceful , airy-fairy , dainty , shapely , clean-limbed , well-built , well-made
لاغر (صفت)
slight , gaunt , harsh , delicate , wizen , lean , weak , angular , skinny , thin , slim , emaciated , atrophic , spare , meager , exiguous , twiggy , gracile , scrannel , slink , lenten , scraggy , slab-sided , slimpsy , slimsy , unmelodious
لطیف (صفت)
fine , delicate , tender , gentle , soft , subtle , rare , fair , elegant , benignant , benign , fragile , tenuous , refined , precious , volatile , gossamer , incomparable
باریک (صفت)
delicate , tender , narrow , thin , capillary , strait , fragile , reedy , slender , tenuous , linear , thready , gracile
ظریف (صفت)
fine , delicate , gentle , graceful , subtile , elegant , chi-chi , witty , jocular , chichi , joky , minikin , precieux
خوش طعم (صفت)
delicate , mellow , dainty , piquant , savory , tasty , palatable , delicious , toothsome
نازک بین (صفت)
delicate
خوش مزه (صفت)
yummy , delicate , luscious , piquant , savory , flavorous , tasty , palatable , delicious , toothsome , zesty , flavored , zestful , sapid , gustable , interesting , jestful

معنی delicate در دیکشنری تخصصی

delicate
[ریاضیات] ظریف
[نساجی] رنگ کمرنگ

معنی کلمه delicate به انگلیسی

delicate
• fragile, easily broken; sensitive
• something that is delicate is narrow and graceful or attractive.
• a delicate colour, taste, or smell is pleasant and not intense.
• a delicate object is fragile and needs to be handled carefully.
• a delicate movement is gentle, controlled, and not at all clumsy.
• a delicate situation or problem needs very careful, tactful treatment.
• a delicate sense or a delicate scientific instrument is capable of noticing very small changes or differences.
• someone who is delicate is often ill; an old-fashioned use.
delicate balance
• subtle balance, state of equilibrium which is very fragile
delicate fabric
• fabric that is easily damaged; fragile web of communication
delicate fabric of understanding
• fragile web of communication upon which relationships are built
delicate hint
• small hint, hint which is not very clear or obvious
delicate matter
• fine matter, sensitive issue
delicate subject
• touchy subject, sensitive issue

delicate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آزاده نوری
حریر(پارچه)
Samyar
خوش قیافه، تمیز
ebi
دلنشین
جهان
نازک نارنجی
Iman
Delicate flavourطعم دلپذیر
Delicate colorرنگ ملایم
invisible_homo
با توجه ب مفهوم جمله میتونه معانی متفاوتی داشته باوشه، مثل ظریف،خوش اندام، یا خوشمزه، دلپذیر ،،،،
فرهاد تقی پور
خوش ساخت
بهروز مددی
دقیق
حساس
ظریف
پارلا
شکننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی delicate
کلمه : delicate
املای فارسی : دلیکت
اشتباه تایپی : یثمهزشفث
عکس delicate : در گوگل

آیا معنی delicate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران