برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1470 100 1

defeatist

بررسی کلمه defeatist

اسم ( noun )
• : تعریف: one who regards losing or failing as inevitable or accepts it with resignation.
صفت ( adjective )
• : تعریف: characterized by an acceptance or expectation of failure.

- His defeatist attitude drained our morale.
[ترجمه ترگمان] طرز رفتار defeatist روحیه ما را خالی کرد
[ترجمه گوگل] نگرش شکست ناپذیر او، روحیه ما را تخریب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه defeatist در جمله های نمونه

1. I don't approve of your defeatist attitude.
[ترجمه ترگمان]من طرز برخورد تو را تایید نمی‌کنم
[ترجمه گوگل]من از نگرش شکستخاطر شما موافق نیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is a pessimist and a defeatist.
[ترجمه ترگمان]او بدبین و بدبین است
[ترجمه گوگل]او بدبین و شکست خورده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I can't believe it - you're such a defeatist!
[ترجمه ترگمان]باورم نمی‌شه که تو یه همچین a هستی!
[ترجمه گوگل]من نمیتوانم باور کنم - شما چنین شکستی هستید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Being defeatist will get us nowhere.
[ترجمه ترگمان] defeatist بودن ما رو هیچ جا پیدا نمی کنه
[ترجمه گوگل]در حال شکست دادن ما هیچ جایی نخواهیم یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's got such a defeatist ...

معنی کلمه defeatist به انگلیسی

defeatist
• one resigned to failure or defeat
• resigned to failure or defeat
• a defeatist is someone who thinks or talks in a way that suggests that they expect to be unsuccessful. count noun here but can also be used as an adjective. e.g. i was in a defeatist mood when he told me the result.

defeatist را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
شکست گرا
مهدی کائینی
محکوم به شکست

defeatist view
رویکرد/دیدگاه محکوم به شکست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی defeatist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران