برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1405 100 1

decade

/deˈkeɪd/ /ˈdekeɪd/

معنی: دهه، دوره ده ساله، عدد ده
معانی دیگر: ده سال، گروه ده تایی، ده عددی

بررسی کلمه decade

اسم ( noun )
(1) تعریف: a unit of time equal to ten years.

- One hundred years is equal to ten decades.
[ترجمه Diana] صد سال برابر ده دهه است.
|
[ترجمه امیررضا فرهید] صد سال همان ده دهه است.
|
[ترجمه ترگمان] یک صد سال برابر با ده سال است
[ترجمه گوگل] صد سال برابر ده ده سال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The decade of the 1930s was a difficult one for the country economically.
[ترجمه ترگمان] دهه ۱۹۳۰ برای کشور اقتصادی دشوار بود
[ترجمه گوگل] دهه ی 1930 برای اقتصاد کشور دشوار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه decade در جمله های نمونه

1. After a decade of granting salary increases, my boss ended the practice.
بعد از ده سال اعطای اضافه حقوق، رئیسم به این رسم پایان داد

2. Many people moved out of this city in the last decade.
بسیاری از مردم در دهه اخیر، از این شهر رفتند

3. I have a vision that this decade will be better than the last one.
این تصور را در سر دارم که این دهه بهتر از دهه گذشته خواهد بود

4. the decade of the eighties was good for the american economy
دهه‌ی (سال‌های) هشتاد برای اقتصاد امریکا خوب بود.

5. the present decade
دهه‌ی کنونی

6. to assay the scientific discoveries of the last decade
بررسی کشفیات علمی دهه‌ی اخیر

7. Women have become more assertive in the past decade.
[ترجمه ترگمان]زنان در دهه گذشته مصمم‌تر شده‌اند
[ترجمه گوگل]زنان در دهه گذشته قوی تر شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The last decade has witnessed a serious rise in the levels of racism and hostility to Black and ethnic groups.
[ترجمه ترگمان]دهه گذشته شاهد افزایش جدی سطح نژادپرستی و خصومت نسبت به گروه‌های قومی و نژادی بوده‌است
[ترجمه گوگل]دهه گذشته ...

مترادف decade

دهه (اسم)
decade
دوره ده ساله (اسم)
decade
عدد ده (اسم)
decade

معنی عبارات مرتبط با decade به فارسی

(امریکا) دهه ی خودپرستی (سال های 70 که در نظر برخی، سال های خودپرستی و خودکامی بود) (the me generation هم می گویند)

معنی decade در دیکشنری تخصصی

decade
[برق و الکترونیک] دهه ، دهه ای 1. گروه 10 تایی 2. فاصله ی بین هر دو کمیتی که نسبت آنها 10 به 1 باشد . - دهه
[ریاضیات] دوره ی ده ساله، دهه
[برق و الکترونیک] جعبه قطعه ی دهه ای مجموعه ای از مقاومتها ، پیچکها ، یا خازنهای دقثیق که مقدار هر یک از آنها با مضربها و زیر مضربهای 10 تغییر می کند. هر قسمت دارای 10 قطعه ی هم - مقدار است که با یکدیگر سری شده اند . مقدرا کل هر قسمت 10 برابر قسمت قبلی است . با تنظیم متناسب کلید 10 حالته برای هر قسمت ، می توان جعبه ی دهه ای را روی هر مقدار دلخواه در گستره ی آن تنظیم کرد .
[برق و الکترونیک] مقیاس بند دهه ای ، شمارنده دهه ای ، شمارنده دهدهی مداری که برای هر ده پالس ورودی یک پالس در خروجی تولید می کند .
[برق و الکترونیک] مقاومت ده به ده جعبه ده به ده که شامل ساختاری از مقاومتهای دقیق است که مقدار هر یک زیر مضرب یا مضربی از 0! است. هر قسمت شامل 0!مقاومت با مقدار برابر است که به طور سری وصل شده اند و تمهیداتی برای بر قراری اتصال به هر یک از نقاط پیوند بین مقاومها وجود دارد. قسمتهای مختلف نیز به طریق مشابه به طور سری به هم وصل شده اند ومقاومتهای هر قسمت 0! برابر بیشتر از مقاومتهای قسمت قبل است. بنابر این می توان مقاومت ده به ده را به هر مقدار دلخواهی در محدوده آن، با گامهایکه مضربهای کوچکترین مقدار مقاومت هستند، تنظیم کرد.

معنی کلمه decade به انگلیسی

decade
• ten years; group of ten
• a decade is a period of ten years, especially one that begins with a year ending in 0, for example 1980 to 1989.
last decade
• last ten years

decade را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

AZN :(:
دهه = a period of ten years
امیررضا فرهید
ده سال متوالی و پشت سر هم
ریحونن
دهه ( ده سال)
Artemis lali sarab
معنی : دهه ( هر ده سال )
جمله نمونه:The kids of the eighties are very cool.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی decade
کلمه : decade
املای فارسی : دکد
اشتباه تایپی : یثزشیث
عکس decade : در گوگل

آیا معنی decade مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )