برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

damn

/ˈdæm/ /dæm/

معنی: فحش، بسیار، لعنتی، لعنت کردن، عاق کردن
معانی دیگر: (در اصل) محکوم کردن، گناهکار شناختن، به سرنوشت شوم دچار کردن، (مورد انتقاد شدید قرار دادن) طعن و لعن کردن، به باد انتقاد گرفتن، (موجب شکست و خرابی شدن) خراب کردن، ضایع کردن، (حرف ندا به نشان آزردگی یا خشم و غیره) جهنمی، کوفتی، مرده شور برده، اه، گه، (ناپسند - برای تاکید به کار می رود)، (الهیات) جهنمی کردن، به عذاب دوزخ محکوم کردن، به لعنت خدا دچار کردن، لعن کردن، بشوریدن، دشنام (شدید) دادن، فحش دادن، (ناپسند) این واژه را به کار بردن: !damn یا !damn it، طعن و لعن، بدوبیراه، (عامیانه) رجوع شود به: damned، خیلی

بررسی کلمه damn

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: damns, damning, damned
(1) تعریف: to declare the immorality or unworthiness of; condemn.
مترادف: condemn, execrate
متضاد: praise
مشابه: anathematize, denounce, fulminate, interdict, proscribe

(2) تعریف: in theology, to condemn to suffering in hell.
مترادف: condemn
متضاد: save
مشابه: anathematize, condemn, doom

(3) تعریف: to curse at, esp. using the word "damn".
مترادف: confound, curse
مشابه: anathematize, blaspheme, cuss, doggone

(4) تعریف: to cause the failure of; ruin.
مترادف: blast, dash, ruin
متضاد: save
مشابه: kill, spoil
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: to swear; use the word "damn".
مترادف: curse, swear
مشابه: anathematize, blaspheme, execrate
حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: used to express anger, regret, disgust, or frustration.
مشابه: darn, doggone, fuck, god, hell, shit
اسم ( noun )
عبارات: give a damn
(1) تعریف: the use of the word "damn" as a curse or expletive.
مشابه: curse

(2) تعریف: (informal) a least worthy thing; almost useless thing. ...

واژه damn در جمله های نمونه

1. damn with faint praise
با دلسردی و بی‌علاقگی تعریف کردن (که اثرش مثل تکذیب کردن باشد)

2. i know damn well what to do
خوب می‌دانم چکار باید کرد.

3. as near as damn it
(انگلیسی - خودمانی) تقریبا،نزدیک به

4. not worth a damn
(عامیانه - ناپسند) بی‌ارزش،خیلی بد

5. not worth a damn (or a straw etc. )
کاملا بی‌ارزش

6. give (or care) a damn
(خودمانی - ناپسند) اصلا اعتنا و توجه نکردن

7. it is not worth a tinker's damn
یک غاز هم نمی‌ارزد.

8. his father is ill but he doesn't give a damn
پدرش مریض است ولی او عین خیالش نیست.

9. 'You don't give a damn about my feelings, do you. '--'Quite frankly, I don't. '.
[ترجمه مارال] شما به احساست من اصلا اهمین نمیدهید مگر نه؟|
[ترجمه ترگمان]تو اصلا به احساسات من اهمیت نمیدی، مگه نه کاملا صادقانه بگم، من
[ترجمه گوگل]شما در مورد احساسات من عصبانی نیستید، آیا شما '-' کاملا صریح، من نیستم ' ...

مترادف damn

فحش (اسم)
abuse , damn , curse , swearing , cuss , darn , swearword , vilification , malison , revilement
بسیار (صفت)
abundant , numerous , extra , damn , manifold , parlous , all , sopping , unco , multifarious
لعنتی (صفت)
damn , blasted , damnable
لعنت کردن (فعل)
damn , anathematize , beshrew , imprecate
عاق کردن (فعل)
damn , curse , anathematize , disinherit

معنی عبارات مرتبط با damn به فارسی

با دلسردی و بی علاقگی تعریف کردن (که اثرش مثل تکذیب کردن باشد)
(خودمانی - ناپسند) اصلا اعتنا و توجه نکردن
بی ارزش، خرده ریز dam s'tinker چیز بی ارزش

معنی کلمه damn به انگلیسی

damn
• curse
• condemn to a punishment or fate; bring ruin on; curse or swear at; say the word "damn"
• cursed, damned
• extremely, very, highly
• damn and dammit are mild swear words which can be used to express anger, annoyance, or emphasis.
damn fool
• damn-fool is a mild swear word meaning very stupid.
damn him
• curse him, to hell with him
damn it
• darn it!, shoot! (curse word said in anger)
damn it!
• darn it!, shoot! (curse word said in anger)
didn't give a damn
• didn't give a rat's ass, didn't care at all
doesn't give a damn
• doesn't give a rat's ass, doesn't care at all
gave a damn
• cared about, was important to
i don't give a damn
• i couldn't care less, i really don't care
no one gives a damn
• no one cares
nobody gives a damn
• nobody cares, there's no one to talk to around here
not give a damn
• not care, not be concerned, not be interested
without giving a damn
• without any concern for what others think

damn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صبا راد
دهنت صاف
علیرضا حسنی
god damn it
خدا لعنتش کنه
مرتضی
The US cannot do a damn thing
امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند
مهسا
to force someone to stay in hell and be punished for ever
شیما
We have all of them in the air away, and we have a messy system. Damn em
Simin
So damn خیلی زیاد
ناشناس
Damn
لعنتی
So Damn
خیلی زیاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی damn

کلمه : damn
املای فارسی : دامن
اشتباه تایپی : یشئد
عکس damn : در گوگل

آیا معنی damn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )