برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1691 100 1
شبکه مترجمین ایران

Dizzy

/ˈdɪzi/ /ˈdɪzi/

معنی: گیج، دچار دوران سر، گیج شدن
معانی دیگر: منگ، دچار سرگیجه، گیج کننده، سرگیجه آور، منگ کننده، گیج کردن، منگ کردن، گیجیدن، سردرگم، حیران، سرگشته، هاژه، کاتوره، (عامیانه) بی فکر، الکی خوش، بی ملاحظه

واژه Dizzy در جمله های نمونه

1. a dizzy speed
سرعت سرسام آور

2. i became dizzy and the scene became a complete blear to me
سرم گیج رفت و صحنه در نظرم تار و مبهم شد.

3. to make dizzy
گیج کردن

4. for a moment we were dizzy but we quickly came to ourselves
برای لحظه‌ای گیج بودیم ولی به سرعت حالمان سرجایش آمد.

5. he was looking down from those dizzy heights
او داشت از آن ارتفاعات سرگیجه‌آور به پایین نگاه می‌کرد.

6. if you spin around yourself, you will become dizzy
اگر دور خود بچرخی گیج خواهی شد.

7. Lean on me if you feel dizzy.
[ترجمه A.A] اگه سرگیجه داری به من لم بده
|
[ترجمه alone] اگر سرگیجه داری به من تکیه کن|
[ترجمه ترگمان]اگه سرگیجه داری به من تکیه کن
[ترجمه گوگل]اگر منجر به سرگیجه می شوید، روی من قرار دهید
...

مترادف Dizzy

گیج (صفت)
astray , absentminded , wacky , light-headed , distrait , dizzy , staggering , astounding , confounded , hazy , darned , giddy , stupid , slaphappy , muddle-headed , mazy , deuced , muzzy , hare-brained , plumbous , swimming
دچار دوران سر (صفت)
dizzy
گیج شدن (فعل)
dizzy

معنی کلمه Dizzy به انگلیسی

dizzy
• spin, make dizzy; bewilder, confuse
• light-headed, giddy, vertiginous, woozy; confused, bewildered; thoughtless
• if you feel dizzy, you feel that you are losing your balance and are about to fall.
• if someone reaches the dizzy heights of success, they have been very successful in their chosen career. this expression is used especially of people in the entertainment industry.
dizzy gillespie
• (1917-1993) famous american jazz composer and trumpeter, pioneer of the bebop jazz movement
feels dizzy
• suffers from dizziness, senses that he is confused and/or unsteady
felt dizzy
• felt giddy, was light-headed, was reeling

Dizzy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aylar
Feeling unable to stand steadily
Af
Toddler bed with a lot of fun and games
علیرضا رحمتی
Feeling as if everything is turning around and that you might fall
امین جهانگرد
1-گیج(دارای سرگیجه) با confuse اشتباه گرفته نشه
heat and champagne made him feel dizzy
2-گیج(حواسپرت)
that dizzy woman
3- گیج کننده(سرسام آور)
dizzy speed,dizzy heights
M@HDI
you fill every thing is turning around you
آراز فرشباف
سر گیجگی، احساس سر گیجه
nilly
feeling as if every thing is turning around and that you might fall
Negar
The feeling of falling because you can't see well
Cent
Feeling as if everything is turning around and that you might fold
Ie
Rhondda and the same thing to be the best
....
سرگیجه
Farhood
سرگیجه/سرسام‌آور،
گیج،
منگ
.E.g
1) I began to feel dizzy
2) They will run you dizzy
اینا تو رو گیج می‌کنه

dizzy گیجی و سرگیجه آور
fizzy تیز و پر گاز-کف (نوشابه های گازدار و ...)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی dizzy

کلمه : dizzy
املای فارسی : دیزی
اشتباه تایپی : یهظظغ
عکس dizzy : در گوگل

آیا معنی Dizzy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )