برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

Deceit

/dəˈsiːt/ /dɪˈsiːt/

معنی: فریب، حیله، خدعه، شیادی
معانی دیگر: گول، نیرنگ، کنوره، کلک، گربز، کرش، آورند، ثرب، فریبکاری، دوز و کلک، حقه بازی، تقلب

بررسی کلمه Deceit

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act or practice of misleading, tricking, or cheating.
مترادف: chicanery, deception, dishonesty, duplicity, falsehood, fraud, humbug, prevarication, trickery
مشابه: bluff, double-dealing, forgery, hanky-panky, hoax, hocus-pocus, hypocrisy, monkey business, razzle-dazzle, swindle

(2) تعریف: a means of misleading, tricking, or cheating; trick; stratagem.
مترادف: artifice, deception, fraud, humbug, lie, prevarication, ruse, stratagem, subterfuge, trick, trickery
مشابه: fake, falsehood, feint, flimflam, forgery, hanky-panky, hoax, hocus-pocus, imposture, mendacity, monkey business, razzle-dazzle, sham, swindle, Trojan horse, wile

(3) تعریف: the quality of being misleading and deceptive; falseness.
مترادف: deceptiveness, dishonesty, falseness, fraudulence, underhandedness, untruthfulness
مشابه: duplicity, mendacity

واژه Deceit در جمله های نمونه

1. his deceit was discovered and he was expelled
تقلب او کشف شد و او را اخراج کردند.

2. rank deceit
تقلب محض

3. to practice deceit on somebody
کسی را فریب دادن

4. she got accepted in the entrance exam by deceit
در کنکور با حقه‌بازی قبول شد.

5. She won her promotion by deceit.
[ترجمه آ-ف] او ترفیعش را با حیله گرفت
|
[ترجمه ترگمان]او به خاطر فریب دادن ترفیع او برنده شد
[ترجمه گوگل]او فریب ارتقاء او را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The story is about theft, fraud and deceit on an incredible scale.
[ترجمه ترگمان]داستان در مورد دزدی، تقلب و فریب در مقیاس باور نکردنی است
[ترجمه گوگل]داستان درباره سرقت، تقلب و فریب در مقیاس باورنکردنی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Deceit

فریب (اسم)
bewitchment , conjuration , cheat , humbuggery , wile , allurement , lure , enticement , deception , deceit , fraud , delusion , temptation , seducement , magic , sorcery , bluff , bamboozle , bilk , bob , humbug , brogue , cantrip , imposture , swindle , defraudation , diabolism , hocus-pocus , goety , hoodoo , inveiglement
حیله (اسم)
illusion , foul , craft , cunning , deftness , wile , deception , deceit , fraud , evasion , trick , ruse , humbug , gaff , imposture , gimmick , guile , monkeyshine , slyness
خدعه (اسم)
cunning , craftiness , wile , deceit , trick , ruse
شیادی (اسم)
juggle , deception , deceit , fraud , trick

معنی عبارات مرتبط با Deceit به فارسی

اغفال نفس، خود را گول زنی، خود فریبی

معنی کلمه Deceit به انگلیسی

deceit
• deception, trickery, cheating
• deceit is lying, or behaviour that is intended to make people believe something which is not true.

Deceit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
نيرنگ
ایران پاک
گول زدن
فریب دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی deceit

کلمه : deceit
املای فارسی : دکیت
اشتباه تایپی : یثزثهف
عکس deceit : در گوگل

آیا معنی Deceit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )