chorea

/kəˈriə//kəˈriə/

معنی: تشنج مخصوص، داءالرقص
معانی دیگر: (پزشکی) داالرقص، کره، کریا، جنبه (saint vitus' dance هم می گویند)، جنبه (saint vitus dance هم می گویند)، طب داء الرقص
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: choreal (adj.), choreic (adj.)
• : تعریف: a disease of the nervous system in humans and dogs whose symptoms include uncontrollable jerking movements of the face, arms, and legs.

جمله های نمونه

1. The chorea tends to occur several months after rheumatic fever and lasts four to six weeks at most.
[ترجمه ترگمان]chorea معمولا چند ماه پس از تب روماتیسمی وجود دارد و حداکثر ۴ تا ۶ هفته طول می کشد
[ترجمه گوگل]Chorea تمایل به چند ماه پس از تب روماتیسمی رخ می دهد و بیشتر از 4 تا 6 هفته طول می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objective:To explore clinical characteristics of Sydenham chorea, to improve clinical diagnosis accuracy and to reduce misdiagnosis.
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی ویژگی های بالینی of chorea، بهبود دقت تشخیص بالینی و کاهش misdiagnosis
[ترجمه گوگل]هدف: برای بررسی ویژگی های بالینی سیدنام کورا، برای بهبود دقت تشخیص بالینی و کاهش تشخیص اشتباه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Clinical features consist of dementia, chorea, diabetic mellitus, and retinal degeneration.
[ترجمه ترگمان]ویژگی های بالینی شامل زوال عقل، chorea، دیابت یا بیماری شبکیه است
[ترجمه گوگل]ویژگی های بالینی شامل دمانس، کوره، دیابت نوع یک و دژنراسیون شبکیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective : To explore clinical characteristics of chorea, to improve clinical diagnosis accuracy and to reduce misdiagnosis.
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی ویژگی های بالینی of، بهبود دقت تشخیص بالینی و کاهش misdiagnosis
[ترجمه گوگل]هدف بررسی خصوصیات بالینی کورا، بهبود دقت تشخیص بالینی و کاهش تشخیص اشتباه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Chorea or hemichorea is one of the rarer presenting features of moyamoya disease.
[ترجمه ترگمان]chorea یا hemichorea یکی از ویژگی های بارز بیماری moyamoya است
[ترجمه گوگل]Chorea یا hemichorea یکی از ویژگی های نادر تر ارائه شده از بیماری مومیایی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Unlike a spasm, a cramp, or the movements of chorea or epilepsy, it does not interfere with other movement and can be held off for a time.
[ترجمه ترگمان]بر خلاف تشنج، گرفتگی، یا حرکات of و یا صرع، این حرکت با حرکت دیگر تداخل ندارد و می تواند برای مدتی نگه داری شود
[ترجمه گوگل]بر خلاف اسپاسم، گرفتگی، یا حرکات کورا یا صرع، آن را با حرکت های دیگر تداخل نمی کند و می تواند برای یک زمان برگزار شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The second stage is comprised of tremors or myoclonus, chorea and athetosis, and pyramidal tract signs.
[ترجمه ترگمان]مرحله دوم متشکل از لرزه ها و myoclonus، chorea و athetosis، و نشانه های ساختار هرمی است
[ترجمه گوگل]مرحله دوم شامل لرزش یا میوکالونوس، کورا و آتتوز و علائم دستگاه های هرمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. This protein is considered to be the cause of Chorea Huntington.
[ترجمه ترگمان]این پروتئین دلیل of هانتینگتون می باشد
[ترجمه گوگل]این پروتئین به علت کورا هانتینگتون در نظر گرفته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Objective To study the clinical, neuroimaging features and identify the mutations of IT DRPLA, JPH3 and TBP genes in a large Chinese family of chorea.
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه ویژگی های بالینی، تصویربرداری عصبی و تشخیص جهش ژن ها، ژن های JPH۳ و tbp در خانواده بزرگ چینی of
[ترجمه گوگل]هدف مطالعه خواص بالینی، عصب شناختی و شناسایی جهش های ژن های DRPLA IT، JPH3 و TBP در یک خانواده بزرگ چینی کورا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Our findings suggest that moyamoya disease should be included in the differential diagnosis of pediatric onset chorea.
[ترجمه ترگمان]یافته های ما حاکی از آن است که بیماری moyamoya باید در تشخیص افتراقی هجوم کودکان گنجانده شود
[ترجمه گوگل]یافته های ما نشان می دهد که بیماری مومیایی باید در تشخیص افتراقی کوریا شروع شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The severe disease bearing the name of American physician George Huntington has been known under various other names, including Chorea major, or St. Vitus Dance, for a long time.
[ترجمه ترگمان]بیماری شدید که نام پزشک آمریکایی جورج هانتینگتون می باشد، تحت نام های مختلفی از جمله chorea، یا قدیس ویتوس، برای مدتی طولانی شناخته شده است
[ترجمه گوگل]بیماری شدید با نام پزشک آمریکایی جورج هانتینگتون به مدت طولانی تحت نام های مختلف دیگری از جمله Chorea major یا St Vitus Dance شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. "Some of the important causes, such as lupus, metabolic disorders, Huntington chorea, among others, can occur in very young children, " Kelley told Reuters Health.
[ترجمه ترگمان]کلی به رویترز گفت: \" برخی از عوامل مهم مانند lupus، اختلالات متابولیک، هانتینگتون chorea در بین افراد دیگر می تواند در کودکان بسیار کوچک رخ دهد \"
[ترجمه گوگل]Kelley به خبرگزاری رویترز گفت: 'بعضی از علل مهم مانند لوپوس، اختلالات متابولیک، هانتینگتون کورا، در میان دیگران، ممکن است در کودکان بسیار زیاد اتفاق بیفتند '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Diabetes or diabetes-prone, high blood pressure, varicose veins, phlebitis, multiple sclerosis, epilepsy, porphyria, hands and feet used with caution in patients with convulsions and small chorea.
[ترجمه ترگمان]دیابت یا دیابت - مستعد، فشار خون بالا، veins، sclerosis چندگانه، صرع، porphyria، بازوها و پاها با احتیاط در بیماران مبتلا به تشنج و chorea کوچک
[ترجمه گوگل]دیابت یا دیابت، فشار خون بالا، ورید واریسی، فلبیت، مولتیپل اسکلروز، صرع، پورفیری، دست و پا با احتیاط در بیماران مبتلا به تشنج و کوره های کوچک مورد استفاده قرار می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تشنج مخصوص (اسم)
chorea

داءالرقص (اسم)
chorea

تخصصی

[بهداشت] کره

به انگلیسی

• any of a number of diseases of the nervous system characterized by muscle spasms

پیشنهاد کاربران

نوعی بیماری که همراه با حرکات غیر طبیعی و غیر ارادی است که از واژه یونانی "رقص" گرفته شده است. با حرکات مختصر ، ناگهانی ، نامنظم ، غیرقابل پیش بینی و غیر کلیشه مشخص می شود. در موارد خفیف تر ممکن است هدفمند به نظر برسد.
A nervous condition marked by involuntary twitching of the limbs or facial muscles
chorea ( پزشکی )
واژه مصوب: رقصاک
تعریف: حرکتی پرشی و غیرارادی که به‏ویژه در شانه‏ها و مفاصل خاصره‏ای ـ رانی و صورت ایجاد شود و موجب پیچ وتابی شبیه به رقص در بدن گردد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما