cataclysm

/ˈkætəˌklɪsəm//ˈkætəklɪzəm/

معنی: تحولات ناگهانی و عمده، سیل بزرگ
معانی دیگر: دگرگونی و فاجعه عظیم، رویداد ویرانگر و سهمگین، کن فیکون، زیر و رو شدگی، (زمین شناسی - دگرگونی ناگهان سطح زمین به واسطه ی زلزله و غیره) سیل بزرگ، فروشست، فروشکن، طوفان
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: cataclysmal (adj.), cataclysmic (adj.), cataclysmically (adv.)
(1) تعریف: a violent natural event, esp. an upheaval causing a sudden change in the earth's crust, or a great flood.
مترادف: calamity, catastrophe, disaster, upheaval
مشابه: avalanche, debacle, deluge, devastation, earthquake, flood, quake

- No city can ever be fully prepared for a cataclysm such as a major earthquake.
[ترجمه علی جادری] هیچ شهری نمی تواند خود را برای فاجعه بزرگی مثل زمین لرزه به این بزرگی آماده کند .
|
[ترجمه ترگمان] هیچ شهری نمی تواند به طور کامل برای چنین cataclysm مانند زلزله بزرگ آماده باشد
[ترجمه گوگل] هیچ شهر تاکنون قادر به تهدیدی برای زمین لرزه ای نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a tremendous upheaval in human affairs, such as sudden and extreme social or political change.
مترادف: revolution, turmoil, upheaval
مشابه: blow, catastrophe, coup d'�tat, debacle, devastation, firestorm, tempest

- How many lives were lost in the cataclysm that was the French Revolution?
[ترجمه ترگمان] چند نفر در این بلای بزرگ که انقلاب فرانسه بود از دست رفتند؟
[ترجمه گوگل] چه تعداد زندگانی در حوادثی که انقلاب فرانسه بود را از دست دادند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. the cataclysm that caused the extinction of dinosaurs
فاجعه ی بزرگی که موجب نابودی دایناسورها شد.

2. The floods were a cataclysm from which the local people never recovered.
[ترجمه ترگمان]سیل از آن بلای عظیمی بود که مردم محلی هرگز به دست نیاورده بودند
[ترجمه گوگل]سیل یک حادثه بود که مردم محلی آن را نجات نیافتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The extinct volcano's eruption would mean a cataclysm for the city.
[ترجمه ترگمان]فوران آتشفشان خاموش به معنای یک ویرانی برای این شهر است
[ترجمه گوگل]فوران آتشفشان منقرض شده به معنای یک فاجعه برای شهر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Britain was totally unprepared for the cataclysm of the Franco-Prussian War late in 1870 and still less for its outcome.
[ترجمه ترگمان]بریتانیا در اواخر جنگ فرانکو - پروس در اواخر سال ۱۸۷۰ کاملا آماده جنگ فرانسه - پروس بود و هنوز هم برای نتیجه آن کم تر بود
[ترجمه گوگل]بریتانیا برای ناپدید شدن جنگ فرانکو-پروس در اواخر سال 1870 کاملا آماده نشده بود و هنوز برای نتیجه آن کمتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The continent approached the cataclysm of 191with a formal apparatus for the conduct of international relations which now seems strikingly small.
[ترجمه ترگمان]این قاره به the ۱۹۱ با یک دستگاه رسمی برای انجام روابط بین المللی نزدیک شد که اکنون به طور قابل توجهی کوچک به نظر می رسد
[ترجمه گوگل]این قاره به حوادث 191 با دستگاه رسمی روابط بین الملل نزدیک شده است که اکنون به نظر بسیار کوچک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Gamers are nervously awaiting the next expansion pack, Cataclysm, which will see the familiar lands of Azeroth left unrecognisable after an attack by the Dragon Aspect Deathwing.
[ترجمه ترگمان]Gamers با اضطراب منتظر گروه بعدی گسترش بعدی هستند، Cataclysm، که زمین های آشنا of را که پس از حمله به سوی اژدها سوارها باقی مانده اند، قابل تشخیص است
[ترجمه گوگل]گیمر ها عصبی هستند و در انتظار بسته توسعه بعدی Cataclysm هستند که زمین های آشنا Azeroth را پس از حمله اژدها Aspect Deathwing به سر می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Cataclysm ( Destruction ) - Now also increases your chance to hit with Destruction spells by 1 % per point.
[ترجمه ترگمان]Cataclysm (تخریب)- هم چنین شانس شما را برای رسیدن به افسون های تخریب تا ۱ % در هر نقطه افزایش می دهد
[ترجمه گوگل]Cataclysm (Destruction) - در حال حاضر نیز شانس خود را برای ضربه زدن با جادوها تخریب 1٪ در هر نقطه را افزایش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. No cataclysm has desolated the whole world.
[ترجمه ترگمان]هیچ وقفه ای در دنیا وجود ندارد
[ترجمه گوگل]هیچ حادثه ای تمام جهان را نابود نکرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Two towering cymbal crashes end cataclysm in G minor.
[ترجمه ترگمان]دو انفجار بزرگ از این بلای عظیم در جی کوچک به وقوع پیوست
[ترجمه گوگل]دو سقوط سنگین بلند، پایان دادن به حادثه در G minor
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. The cataclysm flooded the entire valley.
[ترجمه ترگمان]سیل در تمام دره سرازیر شد
[ترجمه گوگل]حوادث ناگوار تمام دره را آب گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. These exotic instruments have not yet produced the cataclysm thatJeremiahs have long forecast.
[ترجمه ترگمان]این سازه ای عجیب هنوز به این فاجعه هوایی نرسیده اند که پیش بینی طولانی داشته باشد
[ترجمه گوگل]این ابزارهای عجیب و غریب هنوز به وقوع نپیوسته اند که یرمی ها پیش بینی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Iconoclasm, the cataclysm of the paintings. This movement that started in the palace of Byzantium to destroy all holy images.
[ترجمه ترگمان]iconoclasm، ویرانی نقاشی ها این حرکت در کاخ امپراطوری روم شرقی آغاز شد تا همه تصاویر مقدس را نابود کند
[ترجمه گوگل]Iconoclasm، cataclysm از نقاشی این جنبش که در قصر بیزانس شروع به نابود کردن تمام تصاویر مقدس کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The latest Cataclysm beta adds new Inscription spells to create Alchemy Tarot, to raise Alchemy skill.
[ترجمه ترگمان]آخرین آزمایش Cataclysm طلسم های تازه ای برای ساختن کیمیاگری به کار می برد و کیمیاگری را به کار می برد
[ترجمه گوگل]آخرین بتا Cataclysm اضافه جادوهای جدید کتیبه برای ایجاد کیمیاگری تاروت، برای بالا بردن مهارت کیمیاگری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A cataclysm caused by the dam breaking.
[ترجمه ترگمان]یک بلای آسمانی که از شکستن سد به وجود آمده بود
[ترجمه گوگل]یک حادثه ناشی از شکسته شدن سد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. The end of the world through some global cataclysm or war?
[ترجمه ترگمان]پایان دنیا از طریق برخی از فجایع جهانی یا جنگ؟
[ترجمه گوگل]پایان جهان از طریق برخی از فاجعه جهانی یا جنگ؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تحولات ناگهانی و عمده (اسم)
cataclysm

سیل بزرگ (اسم)
cataclysm

تخصصی

[زمین شناسی] سیل بزرگ/ فروشکن/ دگرگونی فاجعه عظیم ناگهانی و ویرانگر؛ الف) هر رویداد زمین شناسی که تغییرات ناگهانی و گسترده در سطح زمین ایجاد کند، مثلاً یک زمین لرزه ویرانگر استثنایی. صفت: cataclysmal/ cataclysmic. مقایسه شود با: دگرگونی شدید و ناگهانی catastrophe. ب) هر سیل ناگهانی و بزرگ که به روی زمین جاری شود. یک ابرسیل deluge.

به انگلیسی

• upheaval; natural disaster, earthquake, flood; disaster, catastrophe
a cataclysm is a disaster or violent change; a formal word.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیتحولات ناگهانی و عمده، سیل بزرگمعانی متفرقهدگرگونی و فاجعه عظیم، رویداد ویرانگر و س ...بررسی کلمهاسم ( noun ) مشتقات : cataclysmal ( adj. ) , cataclysmic ( adj. ) , cataclysmically ( adv. ) • ( 1 ) ...جمله های نمونه1. the cataclysm that caused the extinction of dinosaurs فاجعه ی بزرگی که موجب نابودی دایناسورها ش ...مترادفتحولات ناگهانی و عمده (اسم) cataclysm سیل بزرگ (اسم) cataclysmبررسی تخصصی[زمین شناسی] سیل بزرگ/ فروشکن/ دگرگونی فاجعه عظیم ناگهانی و ویرانگر؛ الف ) هر رویداد زمین شناسی که تغ ...انگلیسی به انگلیسیupheaval; natural disaster, earthquake, flood; disaster, catastrophe a cataclysm is a disaster or vi ...
معنی cataclysm، مفهوم cataclysm، تعریف cataclysm، معرفی cataclysm، cataclysm چیست، cataclysm یعنی چی، cataclysm یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف c، مترادف انگلیسی به فارسی، مترادف انگلیسی به فارسی با حرف c، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف c، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف c
کلمه بعدی: cataclysmal
اشتباه تایپی: زشفشزمغسئ
آوا: /کتکلیسم/
عکس cataclysm : در گوگل
معنی cataclysm

پیشنهاد کاربران

رویداد
تحولات ناگهانى و عمده، سیل بزرگ، طوفان
بلای بزرگ و سهمگین
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما